SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy programowania na platformę Android - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy programowania na platformę Android
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-PPPA
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami działania i programowania platformy Android.

Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia specyfiki programowania wielowątkowych interfejsów użytkownika z obsługą dotykową.

Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania aplikacji pracujących na platformie Android.

Wymagania wstępne

Język Java i technologie Web

Zakres tematyczny

Instalacja i obsługa środowiska programistycznego, przyspieszanie emulatora platformy Android w systemie Windows.

Rodzaje aplikacji na platformę Android i ich przeznaczenie.

Programowanie graficznego interfejsu użytkownika.

Sposoby konfiguracji wyglądu graficznego interfejsu użytkownika.

Obsługa lokalnych i zdalnych baz danych.

Odtwarzanie multimediów.

Testowanie i usuwanie błędów aplikacji.

Testy jednostkowe oraz testy interfejsu użytkownika.

Korzystanie z profilera czasu-rzeczywistego dla aplikacji systemu Android.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu pisemnego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

 1. Bill Phillips, Chris Stewart, Kristin Marsicano, Brian Gardner: Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide, 4th Edition, Big Nerd Ranch Guides, 2020.
 2. Josh Skeen, David Greenhalgh: Programowanie w języku Kotlin. The Big Nerd Ranch Guide, Helion, 2019.
 3. Marcin Płonkowski: Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych. Wydawnictwo Helion, 2017.
 4. Bill Phillips, Chris Stewart, Kristin Marsicano: Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III, Wydawnictwo Helion, 2017.
 5. Joseph Annuzzi Jr., Lauren Darcey, Shane Conder: Android. Wprowadzenie do programowania aplikacji, Wydanie V, Wydawnictwo Helion, 2016.
 6. Andrzej Stasiewicz: Android Studio. Podstawy tworzenia aplikacji,  Wydawnictwo Helion, 2015.
 7. Andrzej Stasiewicz: Android. Podstawy tworzenia aplikacji, Wydawnictwo Helion, 2013.
 8. Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean: Android 2. Tworzenie aplikacji, Wydawnictwo Helion, 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Ahmed Fawzy Mohamed Gad: Building Android Apps in Python Using Kivy with Android Studio, Apress, 2019.
 2. Dmitry Jemerov, Svetlana Isakova: Kotlin w akcji, Wydawnictwo Helion, 2018.
 3. Anders Göransson: Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania, Wydawnictwo Helion, 2015.
 4. Joshua J. Drake, Zach Lanier, Collin Mulliner, Pau Oliva Fora, Android. Podręcznik hackera, Wydawnictwo Helion, 2015.
 5. Wei-Meng Lee: Android. Poradnik programisty, Wydawnictwo Helion, 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)