SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-OSPS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Zapoznanie studentów z zasadami organizacji systemów pomiarowych i pomiarowo – sterujących,

- Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i właściwościami elementów systemów pomiarowych,

- Ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania oprogramowania komunikacyjnego i wizualizacyjnego dla systemów pomiarowych i pomiarowo – sterujących.


 

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Sieci komputerowe, Komputerowe wspomaganie projektowania, Komputerowe sieci przemysłowe

Zakres tematyczny

Oprogramowanie systemów pomiarowych - wprowadzenie. Klasyfikacja systemów pomiarowych. Struktura i organizacja systemów pomiarowych i pomiarowo - sterujących.

Systemy akwizycji sygnałów pomiarowych. Struktura i charakterystyka podstawowych bloków funkcjonalnych systemów akwizycji. Oprogramowanie systemów akwizycji z wykorzystaniem zintegrowanych środowisk programistycznych.

Interfejsy systemów pomiarowych: Definicja interfejsu i klasyfikacja interfejsów. Interfejsy szeregowe: RS-232, RS-422, RS-485, oprogramowanie interfejsów szeregowych asynchronicznych. Interfejs równoległy IEEE 488.2: zasadnicze cechy standardu. oprogramowanie kontrolera IEEE 488.2. Biblioteka VISA. 

Standard SCPI. Model przyrządu w standardzie SCPI, struktura rozkazów, system wyzwalania i system statusu SCPI. Charakterystyka rozkazów przykładowych przyrządów pomiarowych.

Projektowanie oprogramowania  systemów pomiarowych z wykorzystaniem środowisk  LabWindows/CVI i LabVIEW,  Charakterystyka funkcji do przetwarzania danych z czujników pomiarowych.

Wirtualne przyrządy pomiarowe. Definicja, struktura i podstawowe cechy przyrządów wirtualnych. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych. Przykłady przyrządów wirtualnych.

Programowalne sterowniki automatyki PAC. Technologie internetowe w systemach pomiarowo - sterujących. Standard LXI. Przemysłowy Internet Rzeczy w systemach pomiarowo - sterujących. Interfejs IO-Link.  Uruchomianie i testowanie systemów pomiarowo - sterujących. 


 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
 

Literatura podstawowa

 1. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.
 2. Mielczarek W.: Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI. Helion, Gliwice, 1999.
 3. Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo - kontrolnych. Mikom, Warszawa, 2001.
 4. Nawrocki W. : Komputerowe Systemy pomiarowe. WKiŁ, Warszawa, 2002.
 5. Rak R.,J.: Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
 6. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe. WKŁ, Warszawa, 2006.
 7. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programowalne sterowniki automatyki PAC. Nakom, Poznań, 2007.
 8. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2013.
 9. Hejn K., Leśniewski A .: Systemy Pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017.
   

Literatura uzupełniająca

1.      Lesiak P., Świsulski D.: Komputerowa Technika Pomiarowa w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2002.


 

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)