SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administrowanie systemami informatycznymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administrowanie systemami informatycznymi
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-ASI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Bieganowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie studenta z procedurą instalacji i konfiguracji wybranych systemów operacyjnych oraz urządzeń sieciowych.
  2. Zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami administratora i użytkownika systemów klasy Windows, UNIX/Linux.
  3. Zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami informatycznymi przydatnymi w pracy użytkownika i administratora systemów operacyjnych.
  4. Zapoznanie studenta z pracą w środowiskach maszyn wirtualnych.

Wymagania wstępne

Systemy operacyjne, Bazy danych, Sieci komputerowe

Zakres tematyczny

Zarządzanie i praca z systemami operacyjnymi Windows, Windows Server oraz UNIX/Linux. Konfigurowanie serwerów, domen, klastrów i stacji roboczych. Usługi serwerowe: poczta elektroniczna, DNS, ochrona antywirusowa, bazy danych, systemy antyspamowe. Kopie bezpieczeństwa, zabezpieczanie przed awariami oraz odtwarzanie danych po awarii, odtwarzanie pełne, częściowe na przykładzie systemu plików ZFS. Konfiguracja urządzeń i usług sieciowych: zapory ogniowe, wirtualne sieci prywatne (VPN), translacja NAT, serwer DHCP, serwer NTP. Zdalne konfigurowanie i praca na stacjach roboczych. Systemy zarządzania wersjami oprogramowania. Wirtualne maszyny. Podstawy języków skryptowych niezbędnych do wykonywania zadań administracyjnych. Automatyczne uruchamianie skryptów.

Metody kształcenia

wykład: zajęcia praktyczne, wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

projekt: praca w grupach, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.  

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń wydanych w semestrze. 

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wydanych w semestrze.

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 30% +  projekt: 40%

Literatura podstawowa

  1. Dennis Matotek, James Turnbull, Peter Lieverdink, Linux. Profesjonalne administrowanie systemem, Wydanie II, Helion 2018.
  2. Łukasz Sosna, Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone, Helion 2014.
  3. Dokumentacja urządzeń MikroTik, https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC.
  4. Dokumentacja pakietu OpenVPN, https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html.
  5. FreeBSD Handbook, https://www.freebsd.org/doc/handbook/.

Literatura uzupełniająca

1. Eric Steven Raymond, The Art of Unix Programming, http://www.catb.org/esr/writings/taoup/html/, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)