SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 10.9-WI-INFP-OWI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, prawnymi i ekonomicznymi związanymi z wykonywaniem prac twórczych z zakresu informatyki.
Ukształtowanie wśród studentów umiejętności prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Pojęcie własności intelektualnej. Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. Pojęcie własności przemysłowej. Patent. Prawo ochronne. Prawo z rejestracji. Rozwiązania pozbawione zdolności patentowej. Procedura postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Wymagania odnośnie dokumentacji zgłoszeniowej. Informacja patentowa. Klasyfikacja patentowa, INID kody. Badania patentowe. Uzyskiwanie ochrony za granicą. Postępowanie sporne.
Komercjalizacja własności intelektualnej. Licencje w obrocie prawami własności przemysłowej. Prawa autorskie. Prawa pokrewne. Ochrona programów komputerowych. Podmiot prawa autorskiego do programu komputerowego. Wyczerpanie prawa do programu komputerowego. Ograniczenia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. Dostęp do idei i zasad wyrażonych w programie komputerowym.
Ochrona przed nieuczciwa konkurencją. Czyny nieuczciwej konkurencji. Ochrona konkurencji i konsumentów. Sankcje karne za naruszenia praw autorskich. Zasady korzystania z Internetu. Netykieta. Naruszenia oznaczeń odróżniających w Internecie. Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych. Inne nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, konsultacje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Składowe oceny końcowej = wykład: 100% 

Literatura podstawowa

  1. Michniewicz G. Ochrona własności intelektualnej, wydanie 4, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2019.
  2. Sobczak J.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2000.
  3. Miklasiński Z.: Prawo własności przemysłowej, komentarz. Wyd. UPRP Warszawa 2001.
  4. Podrecki P. i inni: Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
  5. Waglowski P.: Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Wyd. HELION, Gliwice 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Pyrża A.: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym. Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
  2. Konrdrat M., Dreszer-Lichańska H.: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne - poradnik. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2004
  3. Barta J., Markiewicz R.: Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Wyd. Zakamycze, Kraków, 2005
  4. Antoniuk J.: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2006.

Uwagi

Pierwotnie sylabus przygotowany przez dr inż. Jacka Rusińskiego


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Leżyński (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 11:10)