SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych
Kod przedmiotu 15.0-WI-INFP-RPDiTU
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
  • dr Irmina Kotlarska
  • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami opracowania pracy dyplomowej pod względem edytorskim i językowo-stylistycznym. Student zna strukturę pracy dyplomowej, zasady stosowania przypisów w tekście naukowym, opisu elementów graficznych w pracy (tabele, ryciny), podstawowe reguły poprawności językowo-stylistycznej. Student umie rozpoznać typowe teksty użytkowe (np. e-mail, list motywacyjny, podanie, regulamin).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Założenia i struktura pracy dyplomowej.
  2. Układ graficzny strony.
  3. Materiały informacyjno-pomocnicze (spis treści, wykaz skrótów i znaków graficznych, wykaz tabel i ilustracji, paginacja, streszczenie, abstrakt).
  4. Materiały uzupełniające tekst główny (tabele słowno-liczbowe, ryciny, przypisy, bibliografia, aneks).
  5. Poprawność językowa w pracy dyplomowej i zasady korekty.
  6. Reguły tworzenia i redagowania wybranych tekstów użytkowych (np. e-mail, list motywacyjny, podanie, regulamin). 

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metoda analizy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach, aktywne uczestnictwo w zajęciach z zakresu bieżącej problematyki, pozytywne zaliczenie prac pisemnych zleconych przez prowadzącego wykład. 

Składowe oceny końcowej = wykład: 100%

 

Literatura podstawowa

Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2004.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.   

Wolańska E., Wolański A., Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009.

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995 (rozdziały: Styl naukowy, s. 397-430, Styl urzędowy, s. 431-448).

Literatura uzupełniająca

Malinowska E., O poprawności tekstów urzędowych, „Poradnik Językowy”, z. 8-9, 1989, s. 43-48.

Malinowska E., rozdz. Wzorzec podstawowy gatunku (regulamin), [w:] Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001, s. 79-89.

Piekot T., Zarzeczny G., Jak napisać efektywny abstrakt. Część pierwsza, „Przegląd Uniwersytecki”, 20(2), 2014, s. 31-33.

Piekot T., G. Zarzeczny, Jak napisać efektywny abstrakt – efektywna kompozycja, „Przegląd Uniwersytecki”, 21(2), 2015, s. 31-34.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

Poradnie językowe: https://sjp.pwn.pl/poradnia; http://www.poradnia-jezykowa.uz.zgora.pl/wordpress/

Sydor M., Wskazówki dla piszących prace dyplomowe, Poznań 2014.

Szkudlarek E., Tekst wzorcowy podania a jego realizacje, [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, red. K. Michalewski, Łódź 2000, s.111-119.

Wybrane słowniki języka polskiego.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek, Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008, s. 70-72, 90-91.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Jurewicz-Nowak (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 14:30)