SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie wielowarstwowych systemów internetowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie wielowarstwowych systemów internetowych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PWSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
 • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie  studentów  z  podstawowymi  technikami  tworzenia  wielowarstwowych  portali internetowych zrealizowanych w technologii Java 2 Enterprise Edition lub Microsoft .Net. 
 • ukształtowanie podstawowych umiejętności w  zakresie projektowania i implementowania wielowarstwowych  portali  internetowych  zrealizowanych  w  technologii  Java  2  Enterprise Edition lub Microsoft .Net.

Wymagania wstępne

Programowanie  obiektowe,  
Język  Java  i  technologie Web,  
Programowanie  współbieżne  i rozproszone. 

Zakres tematyczny

Warstwa prezentacji: tworzenie aplikacji WWW. Technologie tworzenia dynamicznych stron WWW oraz bogatych aplikacji internetowych (RIA). 
Usługi  sieciowe:  Budowanie  usług  sieciowych  w  oparciu  o  technologię  Java API  for  XML Web Services. Wykorzystanie technologii SOAP oraz REST.
Warstwa  komponentów:  Pojęcie  kontenera.  Proces  wdrożenia.  Komponenty  sesyjne  i wzbudzane komunikatem. 
Warstwa  danych:  Standard  mapowania  obiektowo-relacyjnego.  Struktury  danych  na poszczególnych warstwach systemu internetowego. 
Dodatkowe  usługi:  Mechanizm  bezpieczeństwa  w  aplikacji  wielowarstwowych.  Wzorce projektowe i internetowych systemach wielowarstwowych. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny 
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne 
projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. 
Laboratorium  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 
Projekt  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnej  oceny  z  realizacji  zadania projektowego wskazanego przez prowadzącego zajęcia na początku semestru 
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30% 

Literatura podstawowa

 1. The Java EE Tutorial, Release 8, September 2017, Oracle, https://javaee.github.io/tutorial
 2. Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks : core J2EE. Wzorce projektowe; Wydawnictwo Helion, 2004;
 3. Dmitri Nesteruk: Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#, Helion, 2020
 4. The C# Station ADO.NET Tutorial: (2020) https://csharp-station.com/
 5. Jon Skeet: C# od podszewki, Helion, 2020
 6. Freeman A., ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie, Helion, 2015

Literatura uzupełniająca

 1. Sharma S., Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta, Helion, 2017
 2. 101 LINQ Samples: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746   
 3. Boduch A.: Wstęp do programowania w języku C#. Helion 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)