SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Robert Szulim
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami informatycznymi stosowanymi do budowy aplikacji internetowych.

- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie budowy i uruchamiania aplikacji internetowych w postaci portali WWW

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Sieci komputerowe I i II, Bazy danych

Zakres tematyczny

Podstawowe protokoły i usługi sieci Internet.

Protokoły TCP/IP, HTTP, FTP. Model ISO OSI i jego znaczenie podczas wymiany danych w środowisku sieciowym oraz podczas tworzenia oprogramowania.

Serwery WWW i FTP. Działanie serwerów, konfigurowanie i zarządzanie. Przykłady istniejących rozwiązań komercyjnych i Open Source.

Technologie World Wide Web. Strony WWW i podstawy HTML, JavaScript i CSS.

Statyczne i dynamiczne technologie tworzenia stron WWW. Możliwości i ograniczenia. Ewolucja budowy i działania aplikacji internetowych.

Technologia Microsoft .NET. Zastosowanie .NET do budowy stron WWW aplikacje ASP.NET. Narzędzia wspomagające projektowanie serwisów WWW.

Formularze na stronach WWW.  Problematyka obsługi stanu aplikacji internetowej w przeglądarce i na serwerze.

Bazy danych i strony WWW. Przegląd możliwości budowy stron WWW z dostępem do baz danych. Komponenty wizualne i obiekty programowe ASP.NET.

Wybrane mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych. Omówienie podstawowych problemów bezpieczeństwa związanych z mechanizmami logowania, przesyłania i gromadzenia haseł oraz szyfrowania przesyłanej treści.

Systemy zarządzania treścią (ang. Content Management Systems - CMS). Zasada działania, budowa, instalacja, konfiguracja, wdrażanie, instalacja rozszerzeń, budowa kompleksowych portali WWW.

Wykorzystanie chmury obliczeniowej do budowy aplikacji internetowych. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: praca w grupach, zajęcia praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 60%

Literatura podstawowa

1.      Matulewski J., Grabek M., Pakulski M., Borycki D., ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio, Helion, 2014.

2.      Duckett J., HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Podręcznik Front End Developera, Helion 2014

3.      Pinkoń K., ABC Internetu, Helion, 2011.

4.      Duckett J. JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla każdego. Podręcznik Front-End Developera, Helion 2018

Literatura uzupełniająca

1.      Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z baz danych, WNT, Warszawa 2001.

2.      Coburg R, SQL dla każdego, Helion , 2001.

3.      Evjen B., Hanselman S., Rader D., ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie, Helion 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Robert Szulim (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 10:05)