SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Platforma.NET - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Platforma.NET
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PNET
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • ukształtowanie wśród studentów zrozumienia i świadomości roli pojęcia platformy informatycznej w codziennej praktyce programisty rozwiązań informatycznych
 • zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o platformie .NET (w tym także w odmianie .NET Core) jako o środowisku do tworzenia programów funkcjonujących w tradycyjnym środowisku użytkownika (aplikacje desktop) oraz w sieci Internet (technologia ASP.NET)
 • nauka podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia programów w języku C#, wykorzystywania systemów baz danych, opisu danych za pomocą XML, tworzenia dynamicznych stron WWW w technologii ASP.NET
 • ukształtowanie podstawowych umiejętności zakresie tworzenia usług sieciowych w tym bezpieczeństwa aplikacji tworzonych za pomocą technologii .NET, a także poinformowanie o dostępności innych niż C# języków programowania oferowanych przez platformę .NET.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Algorytmy i struktury danych, Bazy danych

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do platformy .NET. Przedstawienie struktury platformy .NET. Rodzaje i typy platformy .NET. Zarys środowiska .NET Framework oraz .NET Core.

Przegląd języków programowania dla platformy.NET. Charakterystyka pakietu Microsoft Visual Studio.

Prezentacja środowiska programistycznego. Edycja formularzy. Uruchamianie aplikacji. Tworzenie przykładowej aplikacji dla systemu Windows.

Środowisko CLR ( ang. Common Language Runtime). Podstawowe funkcje i usługi CLR. Zarządzanie pamięcią i zasobami. Zarządzanie wątkami. Struktura i układ metadanych. Obsługa błędów przy użyciu wyjątków. Integracja z bibliotekami Windows DLL. Metody interakcji między aplikacjami.

Podstawy programowania w języku C#. Omówienie składni języka: instrukcje, zmienne, operatory i typy danych. Zasady tworzenie klas, metod, konstruktorów oraz obiektów tych klas. Użycie tablic.

Przegląd podstawowych narzędzi zawartych w SDK (ang. Software Development Kit).

Zaawansowane elementy języka C#. Dyrektywy preprocesora. Obsługa zdarzeń. Obsługa błędów za pomocą wyjątków. Operacje na łańcuchach znaków. Korzystanie z komponentów interfejsu Windows. Wykorzystanie wyrażeń regularnych. Zdalne wywoływanie obiektów. Dostęp i operacje na plikach. Wątki i ich synchronizacja. Konstrukcje programowania asynchronicznego async oraz await.

Omówienie BCL (ang. Base Class Library). Budowanie komponentów .NET. Zasady tworzenia, projektowanie, implementacja i testowanie komponentów.

Współpraca z komponentami COM i COM+.

Wykorzystanie języka XML na potrzeby platformy .NET. Sposoby wymiany informacji z wykorzystanie dokumentów XML. Przegląd klas wspomagających przetwarzanie dokumentów XML.

Dostęp do danych przy użyciu ADO.NET. Przegląd obiektów ADO.NET. Metody dostępu do baz danych. Prezentacja danych z baz danych na witrynach internetowych.

Obsługa baz danych za pomocą odwzorowania obiektowego .NET Entity Framework. Język zapytań zintegrowanych -- LINQ.

Technologia ASP.NET (ang. Active Server Pages .NET). Klasy bazowe i podstawowe obiekty ASP.NET. Użycie języka XML w połączeniu z ASP.NET. Tworzenie stron WWW zawierających komponenty ASP.NET.

Tworzenie usług sieciowych przy użyciu WEB Services, Wykorzystanie protokołów SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) i UDDI (ang. Universal Description, Discovery and Integration).

Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET: kontrola dostępu, autoryzacja, szyfrowanie danych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, wg listy zadań.
Projekt: praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

 1. Verma R., Visual Studio Extensibility Development, Apress 2020.
 2. Freeman A., Pro ASP.NET Core 3, Apress 2020.
 3. Sarcar V., Getting Started with Advanced C#, Apress, 2020.
 4. Ovais Mehboob Ahmed Khan. :C# 7 i .NET Core 2.0. Programowanie wielowątkowych i współbieżnych aplikacji, Helion 2019.
 5. Price M. J.: C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych, Helion, 2018.
 6. Troelsen A., Japikse P.: Język C# 6.0 i platforma .NET 4.6, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 7. Żydzik K., Rak T., C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych, Helion, 2015.
 8. Chadwick J., Snyder T., Panda H., ASP.NET MVC 4. Programowanie, Helion, 2013.
 9. Matulewski J., Visual Studio 2013. Podręcznik programowania w C# z zadaniami, Helion, 2014.
 10. Löwy J., Programowanie usług WCF, Helion, 2012.
 11. Magennis T., LINQ to Objects w C# 4.0, Helion, 2012.
 12. Chappell D.: Zrozumieć platformę .NET, Helion, 2007.
 13. Liberty J.: C# 2005. Wprowadzenie, O'Reilly, 2007.
 14. Michelsen K.: Język C#. Szkoła programowania, Helion, 2007.
 15. Duffy J.: .NET Framework 2.0, Zaawansowane programowanie, Helion, 2007.
 16. Burton K.: .NET CLR. Ksiega eksperta, Helion, 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Palermo J., .NET DevOps for Azure, Apress, 2019.
 2. Sawhney R., Beginning Azure Functions, Apress, 2019.
 3. Classon I., Migrating ASP.NET Microservices to ASP.NET Core, Apress, 2019.
 4. Troelsen A., Japikse P.: Pro C# 7 With .NET and .NET Core, APress, 2017.
 5. Johnson B., Professional Visual Studio 2017, Wiley Publishing, Inc., 2017.
 6. Novák. I, Velvárt A., Granicz A., Balássy G., Hajdrik A., Sellers M., Hillar G.C., Molnár A., Kanjilal J.: Visual Studio 2010 and .NET 4 Six-in-One, Wiley Publishing, Inc., 2010.
 7. Nash T.: Accelerated C# 2010, APress, 2010.
 8. Solis D.M.: Illustrated C# 2010, APress, 2010.
 9. Freeman A., Rattz J.C. Jr.: Pro LINQ: Language Integrated Query in C#, A-Press, 2010.
 10. Richter J., CLR via C#, 3rd edition, Microsoft Press, 2010.
 11. Chappell D., Understanding .NET (2nd Edition), Addison-Wesley Professional, 2nd edition, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)