SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Usługi w sieciach mobilnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Usługi w sieciach mobilnych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-USM
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Powroźnik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami działania sieci mobilnych.

Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia działania usług mobilnych.

Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania aplikacji korzystających z usług mobilnych.

Wymagania wstępne

Sieci komputerowe, Systemy operacyjne

Zakres tematyczny

Budowa i zasada działania sieci GSM. Budowa sieci szkieletowej. Połączenia głosowe, wiadomości SMS, EMS i MMS.

Zasady pracy sieci UMTS. Budowa sieci szkieletowej. Zapewnianie mobilności. Sterowanie mocą.

Usługi sieci UMTS. Połączenia głosowe, wiadomości SMS i MMS. Dostęp do sieci internet.

Połączenia wideo. Dostęp do telewizji, radia, muzyki i wideo. Możliwości dodawania nowych usług.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy
projekt: metoda projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji zadań projektowych, przewidzianych w programie przedmiotu.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%

Literatura podstawowa

  1. J. Kołakowski, J. Cichocki: UMTS System telefonii komórkowej trzeciej generacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2007.
  2. Aleksander Simon, Marcin Walczyk: Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo, XYLAB, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Kabaciński Wojciech: Sieci telekomunikacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)