SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SieciKomp
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Zapoznanie studentów z różnymi technikami routingu oraz technologiami stosowanymi w sieciach WAN.

- Ukształtowanie umiejętności studentów w zakresie zarządzania przestrzenią adresową IP przy użyciu technik VLSM, NAT oraz PAT.

- Zapoznanie studentów z zaawansowanymi protokołami routingu.

- Zapoznanie studentów z zagrożeniami bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz ukształtowanie ich umiejętności w zakresie przeciwdziałania atakom na sieci komputerowe.

Wymagania wstępne

Wprowadzenie do Sieci Komputerowych

Zakres tematyczny

Zarządzanie adresacją logiczną IPv4: Tworzenie podsieci z zastosowaniem techniki VLSM. Konsolidacja adresów IP. Adresacja prywatna. Funkcjonowanie i konfiguracja mechanizmów NAT i PAT. Adresacja IPv6. Routery: Budowa, funkcje i zaawansowana konfiguracja routerów. Routing statyczny i dynamiczny: Trasy domyślne. Routing klasowy i bezklasowy. Protokoły routingu według wektora odległości oraz routingu według stanu łącza: RIPv1, RIPv2, RIPNG IGRP, OSPF, EIGRP. Routing wewnątrz i między systemami autonomicznymi ze szczególnym uwzględnieniem protokołu BGP. Metody zapewniania zbieżności w sieci: split horizon, hold-down times, route possoning. Mechanizmy równoważenia obciążenia. Bezpieczeństwo sieci: Funkcjonowanie i konfiguracja standardowych, rozszerzonych i nazwanych list kontroli dostępu. Funkcje zapór ogniowych, stref zdemilitaryzowanych, systemów IPS i IDS. Przełączniki ethernetowe: Rola i konfiguracja przełączników w trójwarstwowym modelu hierarchicznej sieci komputerowej. VLANy i ich konfiguracja. Algorytmy STP, RSTP i Rapid PVST+. Routing między sieciami VLAN. Przegląd technologii WAN: ISDN, xDSL, ATM, FrameRelay, SONET, MetroEthernet, MPLS.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem    zaliczenia jest    uzyskanie    pozytywnej    oceny    z    egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich ćwiczeń  laboratoryjnych,  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  programu  laboratorium.
Metody  weryfikacji - wykład:  test  z  progami  punktowymi - laboratorium:  test  z  progami punktowymi, sprawdzian.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1) Adam Józefiok: W drodze do CCNA. Część I, Helion, Gliwice, 2021

2) Adam Józefiok: W drodze do CCNA. Część II, Helion, Gliwice, 2021

3) Materiały kursu cisco CCNA R&A semester 3 i 4

4) Vachon Bob, Graziani Rick: Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 4, Helion, Gliwice, 2012

Literatura uzupełniająca

1) Marek Serafin: Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone, Helion Gliwice 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 09:42)