SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Testowanie i rozwój aplikacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Testowanie i rozwój aplikacji
Kod przedmiotu 06.0-WE-INFP-TiRA
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami testowania i rozwoju aplikacji.

Ukształtowanie świadomości konieczności przeprowadzenia testów oraz nabycie umiejętności automatyzacji testów.

Planowanie i realizacja testów. 

Wymagania wstępne

Język Java i technologie Web

Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

Zakres tematyczny

Podstawowe zasady testowania programów, miejsca testowania w inżynierii komputerowej i inżynierii oprogramowania. Rola testów w procesie rozwoju systemów informatycznych. Inspekcja kodu źródłowego i tworzenie przypadków testowych. Testowanie poszczególnych modułów aplikacji, testowanie integracyjne. Testowanie funkcjonalne, system, akceptacja i instalacja. Testowanie atrybutów niefunkcjonalnych, testowanie strukturalne. Ekstremalne testy. Testowanie aplikacji internetowych. Ciągła integracja. Automatyzacja testów., w tym narzędzia do automatyzacji testów. Rola testów w metodykach zwinnych, rozwój systemów z wykorzystaniem metodyk zwinnych. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i multimedialny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium realizowanego w formie pisemnej. 

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

  1. How Google Tests Software, James A. Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo, Addison-Wesley Professional, 2012

  2. The Digital Quality Handbook: Guide for Achieving Continuous Quality in a DevOps   Reality, Eran Kinsbruner, 2017

  3. Test Automation in the Real World: Practical Lessons for Automated Testing 
    by Greg Paskal  

  4. Testing of Digital Systems,  N. K. Jha (Author), S. Gupta (Author), Cambridge University Press, 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)