SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Telefonia internetowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Telefonia internetowa
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-TelInter
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Zapoznanie studentów z technologiami telefonii VoIP oraz systemów wideokonferencyjnych.
- Zapoznanie studentów z protokołami SIP, H.323, RTP i RTCP.
- Ukształtowanie umiejętności studentów w zakresie projektowania sieci konwergentnych i konfiguracji mechanizmów zapewniania jakości usług wspierających funkcjonowanie telefonii VoIP i połączeń wideokonferencyjnych.

Wymagania wstępne

Wprowadzenie do Sieci Komputerowych, Sieci Komputerowe

Zakres tematyczny

Architektura,  technologie,  usługi  i  typy  ruchu  w  sieciach  konwergentnych.  Wymagania stawione  sieciom  konwergentnym.  Konfiguracja  przełączników  i  routerów  do  wsparcia przesyłania głosu i wideo. Minimalizacja utraty danych i usług w sieci korporacyjnej. Analiza ruchu sieciowego. Telefonia PSTN i VoIP. Struktura, urządzenia i działanie technologii VoIP. Rola  protokołów  SIP,  H.323,  RTP,  RTCP  stosowanych  w  telefonii  VoIP.  Architektura  i projektowanie  systemów  wideokonferencyjnych.  Przegląd  usług  wideokonferencyjnych. Podstawy  kompresji  strumieni  wideo - przegląd  kodeków  wideo.  Protokoły  kontroli  sesji: SIP,  SCCP  i  H.323  w  transmisji  wideo.  Rola  protokołów  RTP  i  RTCP  w  połączeniach wideokonferencyjnych.  Zapewnianie  jakości  usług  QoS  w  telefonii  VoIP  i  połączeniach wideokonferencyjnych.  Modele  zapewniania  jakości  usług:  Best-Effort,  IntServ  i  DiffServ. Mechanizmy zarządzania przeciążeniami w sieciach: RED, WRED, CBWRED. Klasyfikacja oraz  znakowanie  ruchu  CoS  i  ToS.  Metody  kolejkowania:  WFQ,  CBWFQ  i  LLQ.  Metody wdrażania mechanizmów QoS w sieciach konwergentnych: CLI, SDM QoS. Zapewnianie jakości usług w połączeniach WAN. Wdrażanie mechanizmów End-End QoS.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie  z  formy  wykładu  realizowane będzie w postaci testu z progami punktowymi.
Zaliczenie z formy  laboratorium  realizowane  będzie  w  postaci  sprawdzianów. 

Metody weryfikacji - wykład: kolokwium - laboratorium: sprawdzian

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%.

Literatura podstawowa

  1. Wallace  K.:  Implementing  Cisco  Unified  Communications  Voice  over  IP  and  QoS (CVOICE) Foundation Learning Guide. Cisco Press, Indianapolis 2011.
  2. Firestone  S.,  Ramalingam  T.,  Fry  S.:  Voice  and  Video  Conferencing  Fundamentals. Cisco Press, Indianapolis 2007.
  3. Bromirski M.: Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, BTC, 2006.
  4. Wallingford T.: VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej, Helion, 2007.
  5. Ahmed.  A.,  Madani  H.,  Siddiqui  T.:  VoIP  Performance  Management  and  Optimization, Cisco Press, 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Wallace K.: Authorized Self-Study Guide Cisco Voice over IP (CVOICE). Cisco Press, Indianapolis 2009.
  2. Kaza R., Asadullah S.: Cisco IP Telephony: Planning, Design, Implementation, Operation, and Optimization, Cisco, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)