SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski III
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-JAngIII
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Bąk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Ukształtowanie wśród studentów świadomości o wadze poprawności językowej i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych – zarówno w języku mówionym jak i pisanym.

Ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego (ESP) niezbędnej dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej w trakcie bądź po ukończeniu studiów.

Wymagania wstępne

Język Angielski II -  znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z informatyką z takich dziedzin tematycznych jak:

                  •       Bazy danych

                  •       Programowanie współbieżne i rozproszone

                  •       Elementy sztucznej inteligencji

                  •       Inżynieria oprogramowania

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda komunikacyjna nauczania języka angielskiego, praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 60% , aby uzyskać ocenę dostateczną ) z kolokwiów przeprowadzonych 2 razy w semestrze, przedstawienie krótkiej wypowiedzi (3 min)- tzw. short speech -  na temat związany z wybraną specjalizacją oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

  1.  Santiago Remacha Esteras. Infotech – English for Computer Users, 4th edition, Cambridge University Press, 2009

  2.  H. Dellar, A. Walkley, ROADMAP B1+, Pearson Education Limited, 2019

  3.  www.computer.org/web/publications/transactions

Literatura uzupełniająca

  1. R. Murphy, English Grammar in Use Fifth Edition, Cambridge University Press, 2019.
  2. M. Holey, D. Hall, My Grammar Lab B1/B2, PEARSON  2012
  3. https://www.computer.org/web/tvcg   ; https://www.computer.org/web/tetc  ; https://www.computer.org/web/tse  ; www.code.org
  4. S.R. Esteras, E.M. Fabre, Professional English in Use for Computers and the Internet, Cambridge University Press, 2007
  5. S. Redman, English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate., Cambridge University Press, 2017
  6. Jon Marks, Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology, A&C Black, London, 2007
  7. https://whitmanenglish.wordpress.com/references-2/ict-vocabulary/

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)