SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski IV
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-JAngIV
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Bąk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Ukształtowanie wśród studentów świadomości o wadze poprawności językowej i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych – zarówno w języku mówionym jak i pisanym. Ukształtowanie umiejętności tworzenia oraz przeprowadzania prezentacji multimedialnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki.

Ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego (ESP) niezbędnej dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej w trakcie bądź po ukończeniu studiów.

Wymagania wstępne

Język Angielski III - znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z informatyką z takich dziedzin tematycznych jak:

•  Zasady i metody przygotowania oraz  przeprowadzania technicznej prezentacji multimedialnej w języku angielskim

•  Ubieganie się o pracę (m.in. stanowisko grafika komputerowego, administratora sieci, programisty) - pisanie CV, listu motywacyjnego oraz  uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej

•  Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

•  Systemy wbudowane

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda komunikacyjna nauczania języka angielskiego, praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny (minimum 60%) z egzaminu pisemnego i ustnego, przedstawienie 15 minutowej prezentacji multimedialnej związanej z pracą dyplomową oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

  1.        Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., Market Leader 3rd Edition Upper-Intermediate, Pearson Education Limited, 2012.
  2.        Gallo, C., The Presentation Secrets of Steve Jobs, Hoboken, N.N.: McGraw-Hill, 2010.
  3.        Powell, M., Dynamic  Presentations, Cambridge University Press, 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Murphy, R., English Grammar in Use Fifth Edition, Cambridge University Press, 2019.

2. Foley, M., Hall, D., MyGrammarLab Intermediate, Pearson Education Limited, 2012.

3. Mascull, B., Business Vocabulary in Use (third edition), Cambridge University Press, 2017.

4. Downes, C., Cambridge English for Job-hunting , Cambridge University Press, 2007.

5. www.computer.org/web/publications/transactions  ; https://careers.google.com  ; https://careers.microsoft.com/us/en ; etc.

6. https://whitmanenglish.wordpress.com/references-2/ict-vocabulary/

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)