SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium specjalistyczne I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium specjalistyczne I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SS- I
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Realizacja pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
Metody weryfikacji - projekt, sprawozdanie, prezentacja ustna
Składowe oceny końcowej = projekt: 100%.

Literatura podstawowa

Literatura przedmiotu wynika z tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)