SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Problemy cyfryzacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Problemy cyfryzacji
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-PC
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Popławski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami cyfryzacji. Ukształtowanie zrozumienia przemian sygnału w systemie cyfrowym. Ukształtowanie umiejętności modelowania elementów systemu cyfrowego przetwarzania danych. Nabycie umiejętności w zakresie stosowania technik przetwarzania i kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych zapisanych w postaci cyfrowej.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Pozyskiwanie i przechowywanie danych cyfrowych. Próbkowanie, konwersja analogowo-cyfrowa. Elementarne typy sygnałów cyfrowych, niejednoznaczność sygnału cyfrowego, pojęcie filtru. Analiza w dziedzinie czasu. Reprezentacja obrazu, modele odwzorowania barw.
Pozyskanie danych cyfrowych. Przetworniki, cyfrowa reprezentacja sygnału. Formaty danych.
Modelowanie systemów cyfrowych. Komponenty systemu przetwarzania danych cyfrowych, matematyczne modelowanie systemów cyfrowego przetwarzania danych.
Reprezentacja sygnału w systemie cyfrowym. Dekorelacja, kwantyzacja. Pojęcie splotu dyskretnego. Dyskretne szeregi Fouriera i transformata Fouriera. Analiza w dziedzinie częstotliwości. Transformata DCT i DWT.
Realizacja algorytmów przetwarzania danych cyfrowych.
Kompresja danych: założenia, klasyfikacja metod i algorytmów, przykłady.
Przykłady hybrydowych i falkowych kodeków sekwencji wizyjnych.
Subiektywne i obiektywne miary jakości kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych.
Rozwiązywanie problemów cyfryzacji danych. Rozwiązywanie zadanego problemu cyfryzacji danych.

Metody kształcenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prezentacji ustnej oraz z kolokwium przeprowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdania z realizacji projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocen z kolokwium zaliczeniowego na końcu semestru.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest zyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdania ze zrealizowanego projektu.

Składowe oceny końcowej = wykład 40% + laboratorium 30% + projekt 30%

Literatura podstawowa

 1. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2003.
 2. Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2007.
 3. Karwowski D.: Zrozumieć kompresję obrazu, Poznań, 2019.
 4. Sayood K.: Kompresja danych - wprowadzenie, READ ME, 2002.
 5. Domański M.: Obraz cyfrowy. Reprezentacja, kompresja, podstawy przetwarzania. Standardy JPEG i MPEG, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010.
 6. Domański M.: Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych, WPP, Poznań, 1998.
 7. Skarbek W.: Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji, PLJ, 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. ISO/IEC 23090-3:2021 Information technology — Coded representation of immersive media — Part 3: Versatile video coding
 2. ISO/IEC International Standard 23008-2: 2015 (ed. 2), ITU-T Recommendation H.265: High efficiency video coding, 2015.
 3. ISO/IEC International Standard 13818: Information Technology - Generic Coding of Moving Pictures and Associated Audio Information, 1994.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Popławski (ostatnia modyfikacja: 23-04-2021 11:50)