SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki modelowania programów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki modelowania programów
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-TMP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Bazydło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studenta z podstawami inżynierii oprogramowania oraz sposobami modelowania programów.
 • Ukształtowanie umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych.

 • Zrozumienie przez studenta zasad modelowania obiektowego.

 • Ukształtowanie umiejętności w zakresie modelowania z wykorzystaniem języka UML.

Wymagania wstępne

Programowanie obiektowe

Zakres tematyczny

 • Elementy inżynierii oprogramowania. Tworzenie oprogramowania. Kryzys oprogramowania i sposoby przeciwdziałania.

 • Modelowanie pojęciowe. Rola modelowania w projektowaniu oprogramowania. Rys historyczny współczesnych technik modelowania. 

 • Analiza biznesowa. Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN. Biznesowe przypadki użycia. Tworzenie modelu oprogramowania na podstawie modelu BPMN.

 • Język UML. Geneza, definicja i cele powstania UML. Diagramy języka UML. Charakterystyka poszczególnych diagramów UML. 

 • Wytwarzanie oprogramowania oparte na modelach (Model-Driven Development). Architektura MDA (Model-Driven Architecture).

 • Analiza, specyfikacja i dokumentowanie wymagań. Modelowanie przypadków użycia. Projekt architektury rozwiązania.

 • Metodyki zwinne. Cykl życia oprogramowania.

 • Podstawowe pojęcia obiektowości (np. klasy, dziedziczenie, generalizacja, specjalizacja, polimorfizm) i powiązania między obiektami. Tworzenie modelu systemu.

 • Modelowanie interfejsu użytkownika.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej: wykład: 50% + laboratorium: 50%.

Literatura podstawowa

 1. Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice, 2010.
 2. Grady B., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002. 
 3. Dąbrowski W.: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 4. Wrycza S.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice, 2006.
 5. Drejewicz S.: Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion, Gliwice, 2012.
 6. Rasmusson J.: Zwinny samuraj. Jak programują mistrzowie zwinności, Helion, Gliwice, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.
 2. Graessle P., Baumann H., Baumann P.: UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach, Helion, Gliwice,  2006. 
 3. Piotrowski M.: Notacja modelowania procesów biznesowych – podstawy, BTC, Legionowo, 2007. 
 4. Brookes F. P.: Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000. 
 5. Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice, 2012.
 6. Martin R. C.: Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki, Helion, Gliwice, 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Bazydło (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 14:33)