SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-JA
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Bąk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Ukształtowanie wśród studentów świadomości o wadze poprawności językowej i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych – zarówno w języku mówionym jak i pisanym.

Ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego (ESP) związanego z językiem akademickim.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z informatyką z takich dziedzin tematycznych jak:

           •  Metody numeryczne

           •  Badania operacyjne

           •  Big Data i analityka biznesowa

           •  Techniki modelowania programów

           •   Grafy i sieci w informatyce

           •   Inżynieria bezpieczeństwa

           •   Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda komunikacyjna nauczania języka angielskiego, praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 60%, aby otrzymać ocenę dostateczną) z kolokwiów przeprowadzonych 2 razy w semestrze, przedstawienie krótkiej wypowiedzi (3 min) na temat związany z wybraną specjalizacją oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Sarah Philpot, Lesley Curnick, Emma Pathare, Gary Pathare & Richard Harrison, Headway Academic Skills, Oxford University Press 2013

2. Marian Barry, Steps to Academic Writing, Cambridge University Press 2011

Literatura uzupełniająca

  1.    Michael McCarthy&Felicity O’Dell, Academic Vocabulary in Use, CUP 2017
  2.    Martin Hewings, Craig Thaine, Michael McCarthy, Cambridge Academic English, CUP  2012
  3.    Mark Fawley, Diane Hall, MyGrammarLab Advanced, PEARSON 2012
  4.    anglojęzyczne magazyny specjalistyczne publikowane przez THE IEEE COMPUTER SOCIETY

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)