SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie sieciowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie sieciowe
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-PS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wytwarzaniem aplikacji sieciowych   
 • ukształtowanie  podstawowych  umiejętności  w  zakresie  projektowania  i  wytwarzania aplikacji sieciowych w języku Java 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie:  Wysokopoziomowy  mechanizm  dostępu  do  zasobów  sieci  globalnej  - Internet.  Programy  sieci  WWW.  Interaktywne  aplety  Javy.  Dynamiczne  strony  WWW. Stosowanie serwerów aplikacyjnych. Sieciowe rozwiązania korporacyjne. Obiekty zasobów 
URL.  Połączenia  sieciowe  wykorzystujące  interfejs  programowy  URL,  URLConnection, HttpURLConnection.  

Połączenia komunikacyjne  niezawodnym  strumieniem  TCP.  Model  interakcji klient-serwer. Pojęcie gniazd sieciowych - interfejs Socket, ServerSocket. Komunikacja z wykorzystaniem protokołu    UDP.  Programy  klient  -  serwer  wykorzystujące  UDP.  Gniazda  UDP  -  interfejs DatagramSocket.  Pojęcie  pakietu  datagramu  -  interfejs    DatagramPacket.  Pojęcie Broadcastingu  i  Multicatingu  -  interfejs  MulticastSocket.  Zasady  tworzenie  protokołów sieciowych warstw aplikacji modelu TCP/IP. 

Programowanie usług sieci Internet. Wykorzystanie dedykowanych pakietów języka Java do budowy  rozproszonych  usług  sieciowych.  Architektura  oparta  na  usługach  (SOA)  oraz użycie stylu architektonicznego REST (JAX-RS). Zastosowanie protokołu SOAP (JAX-WS). Interakcyjne używanie odległych maszyn. 

Dostęp  do  sieciowych  zasobów  danych.  Zasady  budowania  wielowarstwowych  systemów sieciowych. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny 
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. 
Laboratorium  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich  ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% 

Literatura podstawowa

 1. Stevens W.R.: UNIX. Programowanie usług sieciowych. Tom 1 - API: gniazda i XTI; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.   
 2. Burns B.: Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług, Helion, 2018
 3. Harold  E.  R.,  Java  Network  Programming,  4th  Edition,  Developing  Networked  Applications. O'Reilly, 2013 

Literatura uzupełniająca

 1. Horstmann C. S., Cornell G.: Java. Podstawy. Wydanie IX, Helion, 2013. 
 2. Horstmann  C.  S.,  Cornell  G.:  Java.  Techniki  zaawansowane.  Wydanie  IX,  Helion, 2013. 
 3. The Java Tutorial / ORACLE. 
 4. The Java EE Tutorial / ORACLE. 
 5. Stevens  W.R:  TCP/IP.  Tom  1:  Protokoły  -  Biblia;  Oficyna  Wydawnicza  READ  ME, 1998. 
 6. Comer D. E., Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V, Helion, 2012. 
 7. Rychlicki-Kicior K., Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW, Helion, 2012. 
 8. Erl, Th., SOA., Koncepcje, technologie i projektowanie, 2014.
 9. Rotem-Gal-Oz A., Wzorce SOA, Helion, 2013
 10. Sharma S., Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta, Helion, 2017
 11. Rhuan Rocha, Joao Purificacao J.: Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki, Helion, 2019
 12. Burns B.: Tao mikrousług. Projektowanie i wdrażanie, Helion, 2019

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)