SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wizualizacji procesów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wizualizacji procesów
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFD-SWP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Adam Markowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami oraz strukturą systemów wizualizacji,

- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji do wizualizacji procesów przemysłowych.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Układy i systemy mikroprocesorowe, Sieci komputerowe.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie. Nadzorowanie i wizualizacja procesów przemysłowych. Geneza systemów wizualizacji. Budowa i funkcje systemów wizualizacji - HMI, SCADA. Wymagania stawiane systemom wizualizacji. Systemy wizualizacji w strukturze informacyjnej przedsiębiorstwa SCADA, MES, ERP. Przykładowe aplikacje systemów wizualizacji.

Elementy systemów wizualizacji. Inteligentne urządzenia pomiarowo-kontrolne w systemach wizualizacji. Architektura warstwy komunikacyjnej systemów wizualizacji. Protokoły komunikacyjne w systemach wizualizacji. Wykorzystanie radiomodemów w systemach wizualizacji.

Użytkowanie systemów wizualizacji. Podstawy tworzenia i serwisowania aplikacji w środowisku InTouch. Konfigurowanie systemów wizualizacji w zakresie tworzenia ekranów synoptycznych, definiowania zmiennych, tworzenia skryptów i połączeń animacyjnych, konfigurowania alarmów i trendów, archiwizowania zmiennych, tworzenia raportów w postaci plików tekstowych. Wykorzystanie zaawansowanego modułu do tworzenia receptur.

Technologie obiektowe w systemach wizualizacji. Integracja systemów wizualizacji z systemami baz danych. Wykorzystanie technologii obiektowych na potrzeby wymiany danych pomiędzy aplikacją wizualizacyjną a urządzeniami automatyki przemysłowej (sterowniki PLC).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenie jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1.      Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo - sterujących, Mikom, Warszawa, 2001.

2.      Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, BTC, Legionowo, 2008.

3.      Kwiecień R.: Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion, Gliwice, 2012.

4.      InTouch Podręcznik użytkownika, Wizualizacja, Invensys Systems, 2009.

5.      InTouch Podręcznik użytkownika, Zarządzanie danymi, Invensys Systems, 2009.

6.      InTouch Podręcznik użytkownika, Alarmy i zdarzenia, Invensys Systems, 2009.

Literatura uzupełniająca

1.      Januszewski R.: Podstawy programowania systemów SCADA, Pracownia komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2009.

2.      Januszewski R.: Zagadnienia zaawansowane programowania systemów SCADA, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)