SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe
Kod przedmiotu 06.0-WI-INFD-SNSiMC
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Uzyskanie kompetencji w zakresie systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz map cyfrowych i wykorzystania ich w projektach informatycznych
  • Zapoznanie studentów z posługiwaniem się systemami GNSS, pozyskaniem danych, określeniem poziomu ufności i dokładności danych
  • Ukształtowanie umiejętności z zakresu obsługi interfejsów systemów GNSS
  • Ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania i programowania aplikacji z zintegrowanymi mapami cyfrowymi.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Geneza systemów GNSS, w szczególności sytemu GPS i Galileo. Przegląd operacyjnych systemów nawigacji satelitarnej. Elementy składowe systemów nawigacji satelitarnej (segment użytkownika, kosmiczny i kontrolny). Umiejętność pozyskania danych i integracji urządzeń segmentu użytkownika z innymi systemami informatycznymi. Koncepcja i zasada działania systemów nawigacji satelitarnej. Metody pomiaru odległości, wyznaczania pozycji, azymutu i prędkości. Dystrybucja wzorca czasu i częstotliwości. Wiarygodność informacji z systemów GNSS oraz czynniki wpływające na działanie i poprawność określania pozycji i czasu (błędy zegara, wpływ jonosfery, błędy śledzenia, multipath). Przypadkowe i celowe zagłuszanie oraz fałszowanie systemów nawigacji satelitarnej. Rejestracja, formaty przechowywania i analizowanie danych z systemów GNSS. Zastosowanie systemów GNSS w rozwiązaniach cywilnych i wojskowych. Usługi oraz systemy informacji geograficznej (GIS) wykorzystujące systemy GNSS. Ograniczenia systemów GNSS, możliwości i kierunki dalszego rozwoju. Systemy augmentacji nawigacji satelitarnej. Formaty map cyfrowych. Integracja map cyfrowych w aplikacjach, w tym mobilnych, systemach GIS. Tworzenie aplikacji umożliwiających, śledzenie i rejestrację pozycji oraz lokalizacje jej na mapie.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i multimedialny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu realizowanego w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z laboratorium.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

  1. Jacek Januszewski - Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
  2. Michał Klebanowski (praca zbiorowa) - System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne, WKŁ, 2006
  3. Cezary Specht, System GPS, Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2007.
  4. Sabatowski, Z., Technologia GPS w procesie szkolenia Sił Zbrojnych RP, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2009

Literatura uzupełniająca

  1. Janusz Narkiewicz - GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, WKŁ, 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)