SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-RSiUCh
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wytwarzaniem aplikacji sieciowych   
 • ukształtowanie  podstawowych  umiejętności  w  zakresie  projektowania  i  wytwarzania aplikacji sieciowych w języku Java  
 • zapoznanie studentów z modelami budowania aplikacji w chmurze 

Wymagania wstępne

Znajomość języka programowania Java

Zakres tematyczny

Wprowadzenie:  Wysokopoziomowy  mechanizm  dostępu  do  zasobów  sieci  globalnej  - Internet.  Programy  sieci  WWW.  Interaktywne  aplety  Javy.  Dynamiczne  strony  WWW. Stosowanie serwerów aplikacyjnych. Sieciowe rozwiązania korporacyjne. Obiekty zasobów 
URL.  Połączenia  sieciowe  wykorzystujące  interfejs  programowy  URL,  URLConnection, HttpURLConnection.  

Połączenia komunikacyjne  niezawodnym  strumieniem  TCP.  Model  interakcji klient-serwer. Pojęcie gniazd sieciowych - interfejs Socket, ServerSocket. Komunikacja z wykorzystaniem protokołu    UDP.  Programy  klient  -  serwer  wykorzystujące  UDP.  Gniazda  UDP  -  interfejs DatagramSocket.  Pojęcie  pakietu  datagramu  -  interfejs    DatagramPacket.  Pojęcie Broadcastingu  i  Multicatingu  -  interfejs  MulticastSocket.  Zasady  tworzenie  protokołów sieciowych warstw aplikacji modelu TCP/IP. 

Programowanie usług sieci Internet. Wykorzystanie dedykowanych pakietów języka Java do budowy  rozproszonych  usług  sieciowych.  Architektura  oparta  na  usługach  (SOA)  oraz użycie stylu architektonicznego REST (JAX-RS). Zastosowanie protokołu SOAP (JAX-WS). Interakcyjne używanie odległych maszyn. 

Dostęp  do  sieciowych  zasobów  danych.  Zasady  budowania  wielowarstwowych  systemów sieciowych. 

Budowanie  aplikacji  sieciowych  zorientowanych  na  usługę  (WEB  Service).  Zapoznanie  w wybranymi technologiami i metodami budowania aplikacji w technologiach zorientowanych na rozwiązania osadzone w Chmurze. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny 
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. 
Laboratorium  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% 

Literatura podstawowa

 1. Stevens W.R.: UNIX. Programowanie usług sieciowych. Tom 1 - API: gniazda i XTI; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.   
 2. Cay S. Horstmann, Gary  Cornell: Core Java, Vol. 1: Fundamentals, Prentice Hall PTR, 2018
   wydanie polskie: Java. Podstawy. Cay S. Horstmann, Helion, 2019
 3. Cay S. Horstmann: Core Java, Vol. 2: Advanced Features, Prentice Hall PTR, 2019
  wydanie polskie: Java. Techniki zaawansowane. Cay S. Horstmann, Helion, 2020
 4. Harold E. R.: Java Network Programming, Oreilly & Associates Inc 2013
  wydanie polskie "Java. Programowanie sieciowe", Oficyna Wydawnicza READ ME 2000
 5. Thomas Erl: SOA., Koncepcje, technologie i projektowanie, Helion, 2014
 6. Rotem-Gal-Oz A., Wzorce SOA, Helion, 2013
 7. Michael J. Kavis: Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS), Wiley, 2014
 8. Chris Richardson: Microservices Patterns: With Examples in Java,  Manning Publications, 2018
 9. Sharma S., Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta, Helion, 2017
 10. Rhuan Rocha, Joao Purificacao: Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki, Helion, 2019

Literatura uzupełniająca

 1. ORACLE,  Java  Platform,  Enterprise  Edition,  The  Java  EE  Tutorial,  Release  7;  2014; [https://docs.oracle.com/javaee/7/JEETT.pdf]   
 2. S.Graham, S.Simeonov, T. Boubez, D. Davis, G. Daniels: Java.  Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty; Wydawnictwo Helion 2003;   
 3. Alan Monnox: J2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych; Wydawnictwo Helion 2005; 
 4. Stevens W.R: TCP/IP. Tom 1: Protokoły - Biblia; Oficyna Wydawnicza READ ME, 1998. 
 5. Comer D. E., Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V, Helion, 2012. 
 6. Rychlicki-Kicior K., Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW, Helion, 2012. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)