SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informacji przestrzennej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informacji przestrzennej
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-SIP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom podstawowych informacji o systemach informacji przestrzennych (mapach cyfrowych), zasadach ich tworzenia, narzędziach informatycznych wspierających tą dziedzinę wiedzy, rodzajach wykonywanych analiz.

Wymagania wstępne

Bazy danych

Zakres tematyczny

Definicja podstawowych pojęć z zakresu SIP / GIS (pol. Systemy Informacji Przestrzennej; ang. Geographical Information Systems). Mapy cyfrowe a mapy tradycyjne papierowe. Odwzorowania kartograficzne. System do poprawnej lokalizacji obiektów na kuli ziemskiej (ang. Spatial Reference System), kody EPSG. Omówienie wybranych systemów odniesień, w tym tych używanych w Polsce oraz w systemie GPS. Wybrane formaty przechowywania danych dla map numerycznych. Wybrane narzędzia informatyczne do pracy z mapami numerycznymi (darmowe i komercyjne). Wsparcie baz danych w zakresie przechowywania i analizowania danych przestrzennych. Przechowywanie danych o charakterze przestrzennym w bazie MySQL, dedykowane typy danych, funkcje wspierające analizy przestrzenne. Specyfikacje Open Geospatial Consortium (OGC). Otwarty format wymiany danych geo-przestrzennych GeoJSON. Przykłady analiz przestrzennych. Geostatystyka. Omówienie systemu Google Maps i podstawy jego programowania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, laboratorium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - pozytywna ocena z testu realizowanego na koniec semestru.
Laboratorium – pozytywne oceny za realizowane poszczególne zadania laboratoryjne oraz przeprowadzonych sprawdzianów
Ocena końcowa = 50% oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50% oceny zaliczenia z formy zajęć laboratorium

Literatura podstawowa

  1. Bivand, R.S., Pebesma, E.J., Gómez-Rubio V.: Applied Spatial Data Analysis with R, Springer, 2008.
  2. Jakub Nowosad: Geostatystyka w R, 2019 (https://bookdown.org/nowosad/Geostatystyka/,  https://nowosad.github.io/publications/)
  3. Michael Dorman: Learning R for Geospatial Analysis, Packt Publishing, 2014
  4. Dokumentacja systemu R (https://www.r-project.org/)
  5. Dokumentacja systemu MySQL wersja 8 (https://dev.mysql.com/doc/)
  6. Dokumentacja systemu GoogleMaps (https://developers.google.com/maps/documentation)

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)