SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Uczenie maszynowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Uczenie maszynowe
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-UczenieMaszyn
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z pojęciem uczenia maszynowego oraz jego zastosowaniem do analizy dużych zbiorów danych w systemach ERP oraz nowoczesnych aplikacjach e-biznesowych.

Nauczenie studentów doboru odpowiednich technik uczenia maszynowego w zależności od skali rozpatrywanego problemu oraz rodzaju przeprowadzanej analizy (w czasie rzeczywistym, w trybie batch, przetwarzanie strumieni danych).

Nauczenie studentów pracy z wykorzystaniem nowoczesnych języków i platform ukierunkowanych na uczenie maszynowe, takich jak Python, R i JMP.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Znajomość metody numerycznych

Umiejętność programowania w języku Python

Zakres tematyczny

Liniowe metody klasyfikacji: klasyfikacja pod nadzorem; liniowa analiza dyskryminacyjna; dyskryminacja w oparciu o regresję liniową i logistyczną; diagnostyka modelu.

Klasyfikacja w oparciu o rozkłady prawdopodobieństwa: klasyfikator bayesowski i metoda największej wiarygodności; optymalność reguły Bayesa; praktyczna konstrukcja klasyfikatorów.

Klasyfikacja w oparciu o nieparametryczną estymację rozkładów prawdopodobieństwa: estymacja rozkładów w klasach; metoda najbliższych sąsiadów.

Drzewa klasyfikacyjne i rodziny klasyfikatorów: reguły podziału; reguły przycinania drzew; algorytmy bagging i boosting; lasy losowe.

Analiza regresji: globalne modele parametryczne; regresja nieparametryczna; efekty losowe i liniowe modele mieszane.

Uogólnienia metod liniowych: dyskryminacja elastyczna; maszyny wektorów podpierających.

Metody rzutowania i detekcja zmiennych ukrytych: systemy uczące się bez nadzoru; analiza składowych głównych; analiza czynnikowa; skalowanie wielowymiarowe.

Analiza skupień: metody kombinatoryczne; metody hierarchiczne.

Deep learning: głębokie sieci jednokierunkowe; regularyzacja; sieci splotowe; sieci rekurencyjne i rekursywne.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład problemowy, ćwiczenia laboratoryjne, praca w zespole

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%


 

Literatura podstawowa

  1. Jacek Koronacki, Jan Ćwik: Statystyczne systemy uczące się. Wydanie drugie, EXIT, Warszawa, 2007
  2. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani: An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Springer, 2013
  3. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman: The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition, Springer, 2009
  4. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: Deep Learning. Systemy uczące się, PWN, Warszawa, 2018
  5. Brian Steele, John Chandler, Swarna Reddy: Algorithms for Data Science, Springer, 2016
  6. Aurélien Géron, Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow, Wydanie II, Helion, Warszawa, 2020

Literatura uzupełniająca


 

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 14:31)