SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie zintegrowanych systemów cyber-fizycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie zintegrowanych systemów cyber-fizycznych
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-PZSC-F
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z metodami projektowania części sterującej zintegrowanych systemów cyber-fizycznych.
 • Ukształtowanie wśród studentów podstawowych umiejętności w zakresie projektowania, analizy oraz implementacji części sterującej zintegrowanych systemów cyber-fizycznych

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie: systemy cyber-fizyczne (ang. cyber-physical systems, CPS), systemy inteligentne (smart systems), internet rzeczy (Internet of Things, IoT), systemy zintegrowanie oraz rozproszone. 

Ogólna ścieżka projektowania części sterującej zintegrowanych systemów cyber-fizycznych: specyfikacja, analiza (w tym walidacja i weryfikacja), dekompozycja oraz synchronizacja, projektowanie części sterującej zdekomponowanego systemu, weryfikacja funkcjonalna, implementacja.

Graficzne metody specyfikacji algorytmu sterowania systemów cyber-fizycznych: sieci Petriego, interpretowane sieci Petriego, diagramy UML.

Metody analizy części sterującej systemów cyber-fizycznych: walidacja, weryfikacja formalna, analiza relacji współbieżności (przestrzeni stanów systemu) oraz sekwencyjności z zastosowaniem algebry liniowej, teorii grafów oraz hipergrafów. Żywotność systemu, ograniczoność i bezpieczeństwo sieci Petriego. Złożoność obliczeniowa algorytmów analizy części sterującej systemów cyber-fizycznych. Determinizm w systemach cyber-fizycznych.

Dekompozycja i synchronizacja algorytmu sterowania systemu cyber-fizycznego: podział na komponenty (składowe automatowe), metody dekompozycji części sterującej systemów cyber-fizycznych (algebra liniowa, teoria grafów, teoria hipergrafów). Domeny czasowe (time domains) oraz metody synchronizacji zdekomponowanych modułów.

Projektowanie części sterującej zdekomponowanego systemu: skończone automaty stanów (automat Moore'a, automat Mealy'ego, układ mikroprogramowany), opis w językach opisu sprzętu (Verilog, VHDL).

Implementacja systemu: logiczna synteza i implementacja systemu, fizyczna implementacja w układzie FPGA.

Statyczna częściowa rekonfiguracja zaimplementowanego systemu: mechanizm statycznej częściowej rekonfiguracji FPGA (z zatrzymaniem układu), ścieżka projektowa zintegrowanego systemu cyber-fizycznego pod kątem późniejszej statycznej częściowej rekonfiguracji.

Dynamiczna częściowa rekonfiguracja zaimplementowanego systemu: mechanizm dynamicznej częściowej rekonfiguracji FPGA (bez zatrzymania układu), ścieżka projektowa zintegrowanego systemu cyber-fizycznego pod kątem późniejszej dynamicznej częściowej rekonfiguracji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja

Laboratorium: zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne

Projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

 1. E. A. Lee, S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach, Cambridge, MA, USA:MIT Press, 2017, https://ptolemy.berkeley.edu/books/leeseshia/releases/LeeSeshia_DigitalV2_2.pdf
 2. R. Alur, Principles of Cyber-Physical Systems, MIT Press, 2015.
 3. W. Reisig, Petri Nets: An Introduction, Berlin, Germany:Springer-Verlag, 2012.
 4. OMG UML, Unified Modeling Language,2012, http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF
 5. R. Wiśniewski, Prototyping of Concurrent Control Systems Implemented in FPGA Devices, Cham, Switzerland:Springer, 2017, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-45811-3.pdf

Literatura uzupełniająca

 1. E. Best, R. Devillers, M. Koutny, Petri Net Algebra, Berlin, Germany:Springer-Verlag, 2013.
 2. I. Grobelna, R. Wiśniewski, M. Grobelny, M. Wiśniewska, "Design and verification of real-life processes with application of Petri nets", IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Syst., vol. 47, no. 11, pp. 2856-2869, Nov. 2017.
 3. L. Gomes, A. Costa, J. P. Barros, P. Lima, "From Petri net models to VHDL implementation of digital controllers", Proc. IEEE 33rd Annu. Conf., pp. 94-99, Nov. 2007.
 4. R. Wiśniewski, G. Bazydło, L. Gomes, A. Costa, "Dynamic partial reconfiguration of concurrent control systems implemented in FPGA devices", IEEE Trans. Ind. Informat., vol. 13, no. 4, pp. 1734-1741, Aug. 2017.
 5. L. Gomes, F. Moutinho, F. Pereira, "IOPT-tools—A Web based tool framework for embedded systems controller development using Petri nets", Proc. 23rd Int. Conf. Field Program. Logic Appl., pp. 1, Sep. 2013.
 6. I. Grobelna, "Model checking of reconfigurable FPGA modules specified by Petri nets", J. Syst. Archit., vol. 89, pp. 1-9, Sep. 2018, DOI: http://doi.org/10.1016/j.sysarc.2018.06.005.
 7. R. Wiśniewski, "Dynamic partial reconfiguration of concurrent control systems specified by Petri nets and implemented in Xilinx FPGA devices", IEEE Access, vol. 6, pp. 32376-32391, 2018, DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2836858.
 8. M.C. Golumbic, Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs, Academic Press, 1980.
 9. R. Wiśniewski, A. Karatkevich, M. Adamski, A. Costa, L. Gomes, "Prototyping of concurrent control systems with application of Petri nets and comparability graphs", IEEE Trans. Control Syst. Technol., vol. 26, no. 2, pp. 575-586, Mar. 2018.
 10. R. David, and H. Alla, Discrete, Continuous, and Hybrid Petri Nets, Springer, 2005.
 11. R. Wiśniewski, G. Bazydło, P. Szcześniak, I. Grobelna, M. Wojnakowski, „Design and Verification of Cyber-Physical Systems Specified by Petri Nets - A Case Study of a Direct Matrix Converter”, Mathematics, vol. 7, pp. 1-24, 2019, DOI: https://doi.org/10.3390/math7090812.
 12. V. Hahanov et al., "Cyber social computing" in Social Business and Industrial Applications, Cham, Switzerland:Springer, pp. 489-515, 2019.
 13. R. Wiśniewski, M. Wiśniewska and M. Jarnut, "C-Exact Hypergraphs in Concurrency and Sequentiality Analyses of Cyber-Physical Systems Specified by Safe Petri Nets," IEEE Access, vol. 7, pp. 13510-13522, 2019, DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2893284.
 14. M. Szpyrka, M. Wypych, J. Biernacki, L. Podolski, "Discrete-time systems modelling and verification with Alvis language and tools", IEEE Access, vol. 6, pp. 78766-78779, Dec. 2018, DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2885249.
 15. C. Berge, Hypergraphs: Combinatorics of Finite Sets, Amsterdam, The Netherlands:North Holland, 1989.
 16. R. Wisniewski, I. Grobelna, A. Karatkevich, "Determinism in Cyber-Physical Systems Specified by Interpreted Petri Nets", Sensors, vol. 20, no. 19, p. 5565, DOI: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/19/5565.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2021 21:10)