SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy mikroinformatyczne w obszarze Internetu Rzeczy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy mikroinformatyczne w obszarze Internetu Rzeczy
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-SMOIR
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov
 • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z narzędziami i technikami oraz architekturami systemów Internetu rzeczy
 • ukształtowanie zrozumienia konieczności zapewnienia jak najwyższej jakości systemów informatycznych w obszarze Internetu rzeczy
 • ukształtowanie umiejętności projektowania i weryfikacji systemów Internetu rzeczy, w szczególności wykorzystania narzędzi deweloperskich
 • ukształtowanie umiejętności stosowanie zróżnicowanyhch rozwiązań sprzętowych i programowych do realizacji systemów Internetu rzeczy

Wymagania wstępne

Projektowanie systemów informatycznych, podstawy programowania, metody modelowania systemów cyfrowych

Zakres tematyczny

Podstawy systemów Intenretu rzeczy (IoT and. Internet of Things). Rola i zastosowanie systemów wbudowanych w obszarze Internetu rzeczy. Zastosowanie systemów IoT. Protokoły komunikacyjne i architektura systemów IoT. Zwiększenie niezawodności systemów IoT. System IoT jako system rozproszony. Optamalizacja systemów IoT w tym w obszarze zużycia energii. Rola modeli formalnych w projektowani systemów IoT (np. FSM). Realizacja komponentów sprzętwoych systemu IoT z wykorzystaniem: Układów reprogramowanych, układów ASIC, komputerów jednoukąłdowych (ang. Single Board Computer). Narzędzia deweloperskie w projektowaniu systemów IoT. Testowanie systemów IoT. 

 

 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego realizowanego w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest pozytywna ocena z laboratorium.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

 1. Dirk Slama, Frank Puhlmann, Jim Morrish, Enterprise IoT. Strategies and Best Practices for Connected Products and Services (ebook), O'Reilly Media 2015
 2. Paweł Zaręba, Praktyczne projekty sieciowe, Helion, 2019
 3. Renu Rajani, Testowanie kodu w praktyce, Helion, 2018
 4. Bruce Sinclair, IoT Inc: How Your Company Can Use the Internet of Things to Win in the Outcome Economy, McGraw-Hill Education, 2017
 5. Perry Lea, Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security,Packt Publishing, 2018
 6. Agus Kurniawan, Smart Internet of Things Projects, Packt Publishing, 2016

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Lyons R. G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKiŁ, Warszawa, 2006.
 2. Wiszniewski B., Bereza-Jarociński B.: Teoria i praktyka testowania programów. Wydawnictwo PWN, 2006.
 3. Michael Miller,Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, PWN, 2016
 4. Dominique Guinard, Vlad Trifa, Internet rzeczy. Budowa sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi (ebook), Helion, 2017

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)