SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium specjalistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium specjalistyczne
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-SS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 Realizacja pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.
 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy.
 

Metody kształcenia

Projekt: dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, konsultacje.
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowania związanego z tematem realizowanej pracy dyplomowej.

Składowe oceny końcowej = projekt: 100% 

Literatura podstawowa

Literatura zgodna z tematyką realizowanej pracy dyplomowej
 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)