SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-SemDypl I
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ćwiczenie umiejętności prezentowania i dyskutowania wyników pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

W ramach Seminarium dyplomowego I studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej częściowe efekty realizowanej pracy dyplomowej, w szczególności w zakresie przeglądu literaturowego, motywacji podjęcia pracy oraz dobory metodyki i narzędzi do jej realizacji. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim.

Metody kształcenia

Projekt: dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - warunkiem zaliczenia jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez promotora karty pracy, a także uzyskanie pozytywnej oceny zrealizowanej części pracy dyplomowej i jej prezentacji.

Składowe oceny końcowej = projekt: 100%

Literatura podstawowa

Literatura zgodna z tematyką realizowanej pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)