SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technical mechanics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technical mechanics
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-11_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students problem-solving methodology based on the laws of mechanics and the knowledge and ability to solve complex problems of statics and kinematics.

Wymagania wstępne

Knowledge of mathematics and physics

Zakres tematyczny

LECTURE

The basic notions and the principles of statics. Plane and spatial arrangement of convergent forces. Equilibrium plane and spatial arrangement of convergent forces. The basis of reduction of arrangement forces; moment of a force relative to point and axis, parallel forces, pair of forces and its moment, equilibrium reduction of pairs of forces. The plane arrangements of strengths without friction (reduction of plane arrangement of forces, equilibrium of any plane arrangement of forces equilibrium of an arrangement consisting of rigid bodies). Friction and friction laws. Arbitrary spatial arrangement of forces. Reduction of spatial arrangement of forces. Arrangement of parallel forces in space. Masses centres. Theorem of the Pappus - Guldin. Basic notions of kinematics.

CLASS

Solving classes based on lectures and source materials

LABORATORY

Laboratory topics:

• Determination of the static coefficient of friction,
• Determination of the characteristics and spring stiffness,
• Stroboscopic method of measuring the frequency of periodic motion,
• Determination of the mass moment of inertia of a rigid body,
• Measurement of the bearing friction torque of the electric motor rotor,
• Determination of the kinetic coefficient of friction by means of self-excited vibration ,
• Determination of the characteristics and stability of springs,
• Correction exercises, tests.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Solving classes. Working with the book. Group work in laboratory classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture

positive evaluation of the test

Class

positive evaluation of the test

Laboratory

received positive ratings of reports carried out laboratory

 

Evaluation of the course is getting positive ratings from all forms: Lecture, Class, Laboratory

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

Gross D., ·Hauger W.,  Schröder J.,·WWall W.A., Rajapakse N., Engineering Mechanics 1: Statics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

Hibbeler R.C., Engineering Mechanics: Statics, Pearson Prentice Hall, Pearson Education, Inc., New Jersey, 2013.

Gallavotti G., The Elements of Mechanics, Springer-Verlag, 2007.

Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Literatura uzupełniająca

Leyko J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. t. I, 1978 PWN wydanie IV.

Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka, 1994 WNT wydanie V.

Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka, 1994 WNT wydanie V.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 07:03)