SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of Marketing - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of Marketing
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-ZiIP-24_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the elements of marketing, marketing management, and the essence of building a marketing plan as a necessary element of the business plan. 

Wymagania wstępne

Economics

Zakres tematyczny

Course provides a comprehensive approach of theory of marketing, strategic and operational marketing. The steps and procedures of marketing management. Marketing mix: product - the product life cycle, offer positioning, market segmentation, the benefits of buying the product, the concept of range, the steps of introducing new products, the concept of brand positioning and repositioning, price - pricing strategies, , types of prices, price calculation, distribution - distribution channels, types of distribution, distribution systems, promotion - advertising, packaging, sales promotion, public relations, publicity, propaganda, personal selling, promotion. The marketing information process: market research methods - interviews, observations, questionnaires, surveys, etc., Support system marketing decisions. Marketing plan in the business plan - market analysis, the project schedule, SWOT analysis, analysis of resources.

The project: Marketing plan in the business plan for a new company - market analysis, the project schedule, SWOT analysis, analysis of resources

Metody kształcenia

Lecture, project

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: grade

Evaluation of the results of the written test covering knowledge of the content of the subject.

Project: grade

Evaluation of the results of the project and making presentation.

Literatura podstawowa

Dennis S., Remarkable Retail: How to Win & Keep Customers in the Age of Digital Disruption, 2020

Mahoney  K.A., Marketing for Entrepreneurs and Small to Medium Businesses: The Definitive Guide to Driving Growth And Success, 2019

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)