SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Entrepreneurship and Quality Control - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Entrepreneurship and Quality Control
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-34_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Course has specific goals:

1. To familiarize students with the issues and challenges facing entrepreneurs in emerging markets

2. To provide an understanding of the human and organizational contexts in which young entrepreneur will be working and the skills he will need to be productive and successful

3. To explore how to put the scientific, technical and organizational knowledge learned at University to work in today organizations.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Abraham Maslow and his model of human needs. Quality of Life, Strategic Thinking about Problem Solving, Marketing as a method of Quality of Life creating by Worth Exchange. Marketing and Entrepreneurship, Identifying Market Opportunities, Market Development, Entrepreneurial Communication Strategy, Entrepreneurial Pricing Strategy, Entrepreneurial Distribution Strategy, Building Customer Relationships. Management as; planning, organizing, staffing, motivating, directing and controlling. Productivity, Lean management, Total Quality Management, Leadership and Team building. Project Management, Quality Function Deployment (QFD). Doman’s Rules of Quality, Elements of Law for entrepreneurship, Tax policy in Poland, Financing, Emerging markets, Trends of Development in Technology, Society of Future. Multi- culture Relations and Communication. Creativity, methods of creative thinking. Business Plan, Cash Flow, Payback of Innovation. How to start business. Decision Theory, Risk Management.

Metody kształcenia

Lecture and class discussion. Homework with Business Plan preparing.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project (Business plan) oral presentation.

Literatura podstawowa

1. “The Toyota Way – 14 management principles from the world’s greates manufacturer”, Jeffrey K. Liker, by McGraw- Hill, 2004, Polish edition as “Droga Toyoty…” wyd. MT Biznes, 2005

2. "Tools for Titans". Timothy Ferriss, 2016, Polish edition as " Narzędzia tytanów" wyd. MT Biznes, 2016. ISBN 9781785041273

2. “Kotler on Marketing. How to create, Win, and Dominate Markets”, Philip Kotler, The Free Press, 1999, Polish edition as ”Kotler o marketing, jak kreować I opanować rynki” Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1999

 

Literatura uzupełniająca

1. “Influence, Science and Practice” Robert B. Cialdini, A Pearson Educational Company, 2008, Polish edition as “ Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka” wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)