SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Implants and Artificial Organs - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Implants and Artificial Organs
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-36_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
  • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Challenges and opportunities in replacing of failure organs by implants or artificial organs. Issue of organs and tissues transplantation. Significance of surgery techniques for saving patients health and life. Problems in implantology.

Wymagania wstępne

Basics: anatomy, physiology, immunology, pathophysiology, toxicology and chemistry.

Zakres tematyczny

Implant classification. Biomaterials/tissue interactions. Cellular response for implantation: inflammation, tissue repair process, biocompatibility with blood, carcinogenicity. Transplantology. Artificial organs. Biological effectors. Skeletal muscles control and stimulation. Active implants of motion organs. Stimulation and control the internal organs activities. External and implanted stimulators. Technical substitutes of organs. Biochemical effectors. Artificial tissues. Hematological and immunological problems in artificial organs. Heart stimulators. Heart-lung machine. Equipment for hemodialysis. Artificial pancreas (infusion pump+glucose sensor). Artificial liver. Artificial blood. Artificial skin.

Metody kształcenia

Audiovisual lectures, literature analysis, students presentations, meeting/lecture with surgeon.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive evaluation of the test.

Literatura podstawowa

1.   J Łaskawiec, R. Michalik Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w implantach wyd. Polit. Śląska Gliwice 2002.

2.   R. Tadeusiewicz  Inżynieria biomedyczna wyd. AGH Kraków 2008.

3.   Sztuczne narządy Tom3 red. M Dąbrowski , T. Orłowski.

4.   Biomechanika Tom 5 Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

5.   H. Morawiec Z. Lekston  Implanty medyczne z pamięcią kształtu. Wyd. Polit. Śląska Gliwice 2010.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)