SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanics and Strength of Materials - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanics and Strength of Materials
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-37_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with problem-solving methodology based on the laws of mechanics and analysis of the strength found in mechanical engineering.

Wymagania wstępne

General knowledge of differential calculus, integral calculus, operations on the vectors.

Zakres tematyczny

Lecture

The basic notions and the principles of statics. Plane and spatial arrangement of convergent forces. Equilibrium plane and spatial arrangement of convergent forces. The basis of reduction of arrangement forces. The plane arrangements of strengths without friction (reduction of plane arrangement of forces, equilibrium of any plane arrangement of forces equilibrium of an arrangement consisting of rigid bodies). Friction and friction laws. Arbitrary spatial arrangement of forces. Reduction of spatial arrangement of forces. Basic notions of strength of materials. Objectives and tasks of the strength of materials. The types of loads. Types of deformations. Internal forces, de Saint Venant principle. Tension and compression of materials. Hooke's law, Young's modulus, Poisson's ratio. Principle of superposition, allowable stress, the safety factor. Statically determinate and staticallyindeterminate systems tension or compression of rods systems. Analysis of stress and strain at the point, one-, two- and three-direction stresses and strains states. General components and main components of the stresses. Mohr’s circle. Generalized Hooke's law for two- and three- direction stresses. Shear, strain and shear stress. Hooke's law in shear. Static moments. Moments of inertia of plane areas. Steiner formulae. Principal axes and principal moments of inertia, Mohr's circle for the moments of inertia. Torsion of circular shafts. Analysis of stresses and strains in torsion. Calculation of springs. Internal forces in rods and beams. Bending of straight rods.

Class

Solving classes based on lectures and source materials, in two parts: mechanics (vectors, constraints, reactions, coplanar forces: concurrent force systems, arbitrary force systems, determination of resultant moment, couples of forces, calculation of values of reactions in bearings of beams, calculation of internal forces in truss members of plane trusses) and strength of materials (tension, compression, shearing, bending, torsion).

Laboratory

Main topics: methods of measurement of hardness (Brinell, Rockwell and Vickers), static tensile metals, impact bending tests, determination of the static coefficient of friction, determination of the characteristics and stiffness of springs, dynamic balancing of machine parts with balancer.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Solving classes. Working with the book. Group work in laboratory classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture

Exam

Class

Grade

Laboratory

Grade (received positive ratings of reports carried out laboratory)

Evaluation of the course is getting positive ratings from all forms: Lecture, Class, Laboratory

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

 • 1. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, 1979 PWN wyd. XI.

  2. Misiak J., Mechanika ogólna – Statyka i kinematyka, 1993 WNT wydanie IV.

  3. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka, 1994 WNT wydanie V.

  4. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  5. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  6. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów / T. 1: Podręcznik akademicki. Teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych. – Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

  7. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów T. 2: Ćwiczenia laboratoryjne – Materiały pomocnicze. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

Literatura uzupełniająca

8. Rżysko J., Statyka i wytrzymałość materiałów , 1979 PWN.

9. Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, 1984 WNT.

10. Gubrynowiczowa J., Wytrzymałość materiałów, 1968 PWN.

11. Leyko J., Mechanika ogólna. t. I, 1980 PWN wydanie VII.

12. Leyko J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. t. I, 1978 PWN wydanie IV.

13. Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, 1998,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)