SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technical Suitability of Machines and Devices - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technical Suitability of Machines and Devices
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-45_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with the principles of technical diagnostics, which deals with the non-assembly evaluation of the technical condition of machines. Knowing the methods of examining the technical condition of machines indirectly by controlling the properties of the working processes or the accompanying machines, and by examining the properties of machine products, without disassembling the tested machines, based on measurement of diagnostic signals and their comparison with nominal values.

 

Wymagania wstępne

Machine construction basics. Safety Engineering.

Zakres tematyczny

Ways of machine wear. Assessment of technical condition and unbalance analysis of rotor machine.
Evaluation of the technical condition of rolling bearings. Evaluation of the technical condition of the
gears. Evaluation of the technical condition of the aggregate. Infrared. Vibro-acoustics. Regulations on
technical conditions for technical supervision of various machines and equipment.

 

Metody kształcenia

Lecture, laboratory

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The final grade is the average of the lab and the lecture, provided they receive both positive grades.

Literatura podstawowa

 1. Kokociński Janusz, Wibroakustyczna diagnostyka maszyn, Energetyka Cieplna i Zawodowa 11 /2009
 2. Legutko stanisław, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
 3. Macha Ewald, Niezawodność maszyn, skrypt nr 237 Politechnika Opolska 2001
 4. Borkowski Stanisław, Selejdak Jacek, Salomon Szymon, Efektywność eksplowatacji maszyn i urządzeń, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006
 5. Żółtowski Bogdan, Podstawy diagnostyki maszyn, Bydgoszcz 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 3. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.
 4. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
 5. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.
 6. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
 7. Jankowiak Paweł, Badanie niezawodności linii do formowania kęsów ciasta chlebowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Nr 64 Maszyny Robocze i Transport 2011 
 8. Osypiuk Roman Wiktor,  Wycena maszyn i urządzeń, skrypt, 2007
 9. Legutko Stanisław, Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn, Eksploatacja i Niezawodność nr 2/2009
 10. Tomczyk Wiesław, Uwarunkowania racjonalnego procesu użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, Inżynieria Rolnicza 7/2005

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)