SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Engineering Graphics and Fundamentals of Engineering Design - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Engineering Graphics and Fundamentals of Engineering Design
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-50_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to gain practical skills of the graphic presentation of machine elements and also the execution of engineering works projects using computer-aided design.

Wymagania wstępne

Basis of technical drawing

Zakres tematyczny

The lab provides the following issues: Types of graphics and graphical notations used in engineering projects. Computer techniques in engineering graphics. A getting to know with the environment of computer-aided design system (CAD) as a tool supporting a graphical development of technical documentation and offers. Basic drawing tools. The shaping of objects geometry. Modifications objects. Types of lines and  how to hatch. Layers, views and texts. Methods for the dimensioning of machine elements. Blocks and their attributes. Precision drawing and symbol libraries. Performing simple and complex technical drawings and diagrams. Elements of spatial modeling (simple solids and surfaces) and objects visualization.

Metody kształcenia

Laboratory exercises using computers (instructions prepared by the lecturer).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive pass laboratory exercises using computers (instructions prepared by the lecturer).

Literatura podstawowa

Lamit L.G., Fundamentals of Engineering Graphics and Design, Publisher: West Group, 1996.

Madsen D.A., Madsen D.P.: Engineering Drawing  & Design, Fifth Edition. Delmar Cengage Learning, NY United States 2011.

Najar N.A., Abdullah S., Fundamentals of Engineering DesignFirst Edition. JKERT Foundation, 2017.

Parvez M., Fundamentals of Engineering Drawing and Auto CAD, GALGOTIA Publications Pvt. Ltd., New Delhi 2005.

Literatura uzupełniająca

Mazur J., Kosiński K., Polakowski K,, Grafika Inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Oficyna Wyd. Poltechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Nieoczym A., Grafika inżynierska i podstawy konstruowania. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008.

Suseł M., Makowski K.: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Uwagi

Other conditions for participation and crediting are set out in the Study Regulations.


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)