SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu i nadcisnieniu tętniczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu i nadcisnieniu tętniczym
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-NK-ZR-NT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Monika Lato-Pawłowska
 • dr hab. n. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie na ocenę
Praktyka 10 0,67 10 0,67 Zaliczenie 
Warsztaty 5 0,33 5 0,33 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza i umiejętności do zapewnienia opieki i edukacji terapeutycznej nad dorosłym pacjentem w niewydolności  serca, zaburzeń rytmu serca i nadciśnieniu tętniczym, uwzględniająca zagadnienia samoopieki w warunkach domowych. 

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu patofizjologii i pielęgniarstwa internistycznego. 

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Nadciśnienie tętnicze. Przełom nadciśnieniowy.
 2. Bóle w klatce piersiowej - przyczyny, symptomatologia podstawowych schorzeń.
 3. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia.
 4. Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca.

Ćwiczenia:

 1. Nadciśnienie tętnicze, przełom nadciśnieniowy – opieka pielęgniarska.
 2. Niewydolność krążenia lewokomorowa - opieka pielęgniarska.
 3. Niewydolność krążenia prawokomorowa - opieka pielęgniarska.
 4. Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca - opieka pielęgniarska.
 5. Edukacja terapeutyczna pacjentów w niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym oraz zaburzeniach rytmu serca

Warsztaty –Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

1. Scenariusze : ostra i przewlekła niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu seca, nadciśnienie tętnicze.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia w grupach, metoda sytuacyjna i przypadków. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w szczególności w oddziałach szpitalnych. Warsztaty odbywają się w Centrum Symulacji Medycznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej: prawidłowe wykonanie zadania indywidualnego i zespołowego, pozytywna ocena bezpośredniej pracy z pacjentem.

Zajęcia praktyczne: Praktyka udokumentowana jest kartą praktyki zawodowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z koordynatorem praktyk. 

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna. Kraków 2018.
 2. Opolski G. Filipiak K. Podolski L:  Ostre zespoły wieńcowe. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Wrocław 2002.
 3. Davies C. Bashir Y.:  Nagłe stany w kardiologii. Wydawnictwo Medyczne Via Medica Gdańsk 2002.
 4. Franciszek Kokot: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, wyd. III, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Kózka M. Stany zagrożenia życia. Wydawnictwo U.J. Kraków 2001.
 2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Praktyka zawodowa: 10 godzin, 0,5 ECTS


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 17:51)