SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LOPD-AIŁD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką wykorzystania metod i narzędzi logistycznych stosowanych w automatycznej identyfikacji w łańcuchach dostaw.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do automatycznej identyfikacji w łańcuchach dostaw. Współczesne technologie teleinformatyczne w doskonaleniu zarządzania łańcuchami dostaw (od systemów MRP do systemów klasy SCM z aplikacjami APS i CRM, automatyczna identyfikacja za pomocą kodów kreskowych i RFID, GPS, Internet). Automatyczna identyfikacja materiałów, towarów i produktów w systemach informatycznych – Kody kreskowe i system GS1 (EAN), standard EPC/RFID. Elektroniczna wymiana danych – EDI. Zarządzanie flotą i inteligentny transport w oparciu o system globalnej lokalizacji (GPS). Automatyczne systemy transportowe.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje problematykę przedmiotu. Zaliczenie może być realizowane w formie projektu, testu, kolokwium, wypowiedzi pisemnej lub zadań do rozwiązania. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 % „ndst”, 51-60 % „dost”, 61-70 % „dst plus”, 71-80 % „dobry”, 81-90 % „db plus”, 91-100 % „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Krzyżaniak S. , Cyplik P. : Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy. Poznań, ILiM 2008

2.     Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008

3.     Murphy Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002

4.     Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Gliwice, HELION 2011

5.     J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1.     Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

2.     Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

3.     Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Poznań, ILiM 2008

4.     Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-07-2021 22:24)