SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykłady gościnne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykłady gościnne
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-wg-N17
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 16
(w tym jako e-learning)
1,07
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Opracowanie wykłądu zgodnie z podjętym tematem oraz wytycznymi przyjętymi dla kierunkustudiów. 

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty kierunkowe.

Zakres tematyczny

Planowanie i prowadzenie badań naukowych.
Opracowanie i interpretacja wyników badań.
Przygotowanie danych niezbędnych do badań.
Przygotowanie naukowego tekstu.
Przygotowywanie i prezentowanie tez rozprawy doktorskiej.
Referowanie wyników pracy.
Przygotowanie prezentacji.

Metody kształcenia

Metody poszukujące: sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji.

Metody ćwiczeniowo-praktyczne:metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku.

Metody dyskusji – seminaryjna, referatu.

Metodyeksponujące: prezentacja multimedialna wyników pracy przez doktorantów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacje postępów w realizacji rozprawy doktorskiej. 
Obecności na zajęciach.
Ocena wynika z zaangażowania dyplomanta w toku działań seminaryjnych. 
Ocena łączna jest identyczna z oceną z seminarium.

Literatura podstawowa

  1. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000
  2. Łabocki M.: Wprowadzenie do metodyki badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000
  3. Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-10-2021 15:18)