SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-08_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Ewa Paradowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Projektowanie to wieloetapowy proces podejmowania decyzji. Można w nim wyróżnić fazę obliczeniową oraz tworzenia dokumentacji techniczno-rysunkowej. Tworzenie dokumentacji rysunkowej można wspomóc stosując specjalistyczne oprogramowanie. Jednakże, by rozsądnie używać elektronicznych narzędzi wspomagających pracę potrzebna jest znajomość zasad określających sposoby odwzorowywania obiektów trójwymiarowych na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Celem zajęć jest działanie zmierzające do połączenia dwóch różnych umiejętności: (i) zapoznania studentów z zasadami rysunku technicznego oraz praktyczne korzystanie z nabytej wiedzy oraz (ii) wskazanie możliwości, jakie daje oprogramowanie do projektowania 2D/3D i zapoznanie z podstawami, umożliwiającymi samodzielne rozwijanie nabytych umiejętności w przyszłości. Każde zajęcia łączą zatem ręczne wykonywanie rysunków oraz rysowanie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Jest to wprowadzenie do szeroko rozumianego projektowania.
 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Część 1 – budowanie fundamentu teoretycznego - podstawy rysunku technicznego – sporządzanie przez studentów rysunków technicznych na każdym etapie prowadzonych zajęć

1. Wprowadzenie do przedmiotu → zasady dotyczące zajęć, literatura, podstawy rysunku technicznego, czym jest projektowanie, normy, normalizacja, rodzaje linii rysunkowych.

2. Rzutowanie aksonometryczne → charakterystyka, rodzaje rzutów, rysowanie okręgów, zastosowanie.

3. Rzutowanie prostokątne → charakterystyka, metoda europejska, metoda amerykańska, metoda z dowolnym oznaczaniem rzutni.

4. Przekroje → rodzaje przekrojów, oznaczanie, kreskowanie, kłady.

5. Wymiarowanie → linie wymiarowe, liczby wymiarowe, rodzaje wymiarowania (liniowe, kątowe, promieni, średnic; równoległe, szeregowe, mieszane), zasady wymiarowania, wymiarowanie wybranych elementów.

6.Tolerancje, chropowatość, powłoki → rodzaje tolerancji (wymiarów, kształtu i położenia), pasowania, oznaczanie chropowatości.

7.Połączenia rozłączne i nierozłączne → gwintowe, kołkowe, sworzniowe, wpustowe, wielowypustowe, spawane, zgrzewane, klejone, lutowane, nitowe, zszywane. Uproszczenia w rysunku technicznym.

8-9. Zasady wykonywania rysunków technicznych - wykonawczych.

10. Zasady oraz sposoby tworzenia dokumentacji technicznej wyrobu (rysunek złożeniowy/zestawieniowy).

Część 2 – poznawanie środowiska pracy inżynierskiej - SolidWorks

11.            Zasady ogólne, poznanie programu, narzędzia rysunkowe, narzędzia modyfikacji, narzędzia rysowania precyzyjnego. Geometria odniesienia.

12.            Omówienie szkicownika (2D): tworzenie i edytowanie szkicu, narzędzia szkicowania, stany, relacje, wymiary.

13.            Modelowanie podstawowych części. Operacje i ich opcje: wyciągnięcia, dodania, wycięcia itd., kreator otworów, zaokrąglenia. Poznanie pozostałych operacji (obrotu wokół linii środkowej, wyciągnięcia po ścieżce, fazowania, skorupa, żebra itd.).

14.            Wprowadzenie do rysunków (widoki, wymiarowanie), tworzenie szyku. Modelowanie złożenia (wczytywanie komponentów, tworzenie wiązań).

15.            Zaliczenie przedmiotu.

Metody kształcenia

Metoda zależy od tematu zajęć.

Zajęcia opisane w części 1 podzielone są na dwa etapy:

I to teoretyczne wprowadzenie za zagadnienie w formie pogadanki,

II to ćwiczenia, podczas których studenci pracują indywidualnie nad cząstkowymi zadaniami określonymi przez prowadzącego. Zadania, związane z tematem spotkania, rozwiązywane są ręcznie, a następnie (w części 2) z zastosowaniem techniki komputerowej. 

W przypadku zajęć opisanych w części 2 metoda przyjmuje postać typowego szkolenia, którego celem jest zapoznanie z przedmiotem (tzw. wprowadzenie do zagadnienia) oraz podstawowymi zasadami użytkowania programu komputerowego wspomagającego proces projektowania. Zajęcia kończą się przedstawieniem i omówieniem rysunków technicznych przygotowanych w programie SolidWorks.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta z zdań cząstkowych realizowanych w trakcie trwania semestru. Obejmują one wykonanie dokumentacji rysunkowej. 

Literatura podstawowa

 

1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004
2. Bober A., Dudziak M., Zapis konstrukcji, PWN, Warszawa, 1999
3. Winkler T., Komputerowy zapis konstrukcji, WNT, Warszawa, 1997
4. Mazur J., Kosiński K., Polakowski K., Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD,Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004
 

Literatura uzupełniająca

 

1. Rydzanicz I., Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji: zadania, WNT, Warszawa, 2004
2. Lewandowski T., Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników, WSiP, Warszawa, 1995
3. Knosala R., Laboratorium z CAD-CAM, Politechnika Opolska, Opole, 2001
4. Pikoń A., AutoCAD 2005, Helion, Gliwice, 2005
5. Jaskulski A., AutoCAD 2006/LT2006+:wersja polska i angielska: kurs projektowania, PWN, Warszawa, 2006
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewa Paradowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 12:23)