SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chemia analityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chemia analityczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami analitycznymi - ilościowymi i jakościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności i precyzji wykonanych oznaczeń.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu chemii.

Zakres tematyczny

Tematy realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Analiza jakościowa kationów i anionów istotnych dla zdrowia człowieka.

2. Acydymetria - nastawianie miana roztworu kwasu solnego, oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu, oznaczanie zawartości węglanu sodu i wodorotlenku sodu metodą Winklera i Wadera.

3. Alkalimetria - nastawianie miana roztworu wodorotlenku sodu na kwas szczawiowy, oznaczanie zawartości kwasu solnego.

4. Manganometria - przygotowanie i nastawienie miana roztworu nadmanganianu (VI) potasu, manganometryczne oznaczenie żelaza i wapnia.

5. Analiza wagowa - wagowe oznaczenie zawartości niklu i glinu.

Metody kształcenia

Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja, analiza wyników i błędów, dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu składa się ze średniej arytmetycznej ocen z raportów przygotowanych po przeprowadzeniu ćwiczeń oraz ocen uzyskanych podczas sprawdzianów kontrolujących przygotowanie do zajęć. 

Literatura podstawowa

1. Minczewski, J., Marczenko, Z. Chemia analityczna Tom 1 i 2, PWN 2012.

2. Kocjan, R. Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów TOM 1 i 2, PZWL 2013. ISSN: 978-83-200-4612-0.

3. David, K; Krótkie wykłady. Chemia analityczna. PWN 2005. ISSN: 978-83-01-14335-0.

4. Opoka, W., Rzeszutko, W., Somogyi, E. Chemia analityczna jakościowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003. ISSN: 83-233-1755-0.

Literatura uzupełniająca

1. Chmielewska- Bojarska, B., Kaźmierczak, D. Chemia analityczna. Analiza miareczkowa i wagowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

2. Szmal, ZS., Lipiec, T. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL 1976.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-06-2022 12:59)