SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemia
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny
 • dr Edyta Wawrzyniak-Gramacka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu biochemii statycznej i dynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Wypracowanie umiejętności opisu i interpretacji zmian podstawowych wskaźników biochemicznych stosowanych w monitorowaniu stanu zdrowia. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi genomiki, transkryptomiki, proteomiki i metabolomika oraz technikami omicznymi i technologiami stosowanymi w diagnostyce laboratoryjnej. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w wyszukiwania informacji naukowych w cyfrowych bazach danych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii organicznej i biofizyki.

Zakres tematyczny

Wykład

 1. Współczesna biochemia; genomika, transkryptomika, proteomika i metabolomika a diagnostyka medyczna, medycyna spersonalizowana, bazy danych i systemy informatyczne VODI w naukach medycznych, projekt HUGO i projekt HUPO
 2. Budowa i funkcje białek cz. I; synteza i modyfikacje potranslacyjne, katabolizm białka i aminokwasów, proteomika
 3. Budowa i funkcje białek cz. II; białka strukturalne, transportowe i białka katalityczne, znaczenie diagnostyczne enzymów
 4. Budowa i funkcje białek cz. III; białka motoryczne, metabolizm skurczu mięśni szkieletowych, mięśni gładkich i mięśnia sercowego
 5. Bioenergetyka cz. I; metabolizm beztlenowy komórki zdrowej, niedotlenionej komórki mięśnia sercowego i komórki nowotworowej
 6. Bioenergetyka cz. II; metabolizm tlenowy, konsekwencje zdrowotne zaburzenia cyklu kwasu cytrynowego i fosforylacji oksydacyjnej, choroby mitochondrialne
 7. Metabolizm cholesterolu, glikoprotein i kwasu arachidonowego; monitorowanie zaburzeń
 8. Żywienie, trawienie, wchłanianie: węglowodany, tłuszcze, białka, witaminy i składniki mineralne, ocena zapotrzebowania na składniki żywieniowe, zaburzenia odżywiania (niedożywienie i otyłość), dietoterapia

Laboratorium

 1. Regulamin laboratorium, przedstawienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium, forma zaliczenia zajęć, podstawowe pojęcia, metody i techniki stosowane w laboratorium
 2. Białka krwi, hiper- hipoproteinemia; oznaczanie stężenia albumin w surowicy krwi przy użyciu spektrofotometru
 3. Morfologia krwi, interpretacja zmian wskaźników hematologicznych; oznaczanie stężenia hemoglobiny przy użyciu analizatora hematologicznego; omówienie różnic pomiędzy analizatorami hematologicznymi 3 i 5 diff’owymi, poznanie możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej w analizie parametrów układu białokrwinkowego
 4. Enzymy w diagnostyce medycznej, profile enzymatyczne tkanek; oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej
 5. Gospodarka wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowo-zasadowa; Zastosowanie nowoczesnych badań laboratoryjnych w diagnostyce zaburzeń
 6. Lipoproteiny osocza; oznaczanie lipidogramu, obliczanie wskaźnika aterogenności na wybranych wynikach badań diagnostycznych
 7. Struktura, synteza i metabolizm witaminy D3, konsekwencje zdrowotne deficytu witaminy D3; ocena masy kości za pomocą analizatora składu ciała

Metody kształcenia

Wykład informacyjny jest realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i animacji oraz dostępu do naukowych baz danych PubMed/Medline, Cochrane, Termedia, Medycyna Praktyczna, Mayo Clinic; materiały są udostępniane studentom.

Laboratoria są realizowane w pracowni biochemii i fizjologii według koncepcji problem base learning z pełnym wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i zestawów diagnostycznych, samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i przygotowanie sprawozdań; konspekty zajęć laboratoryjnych i protokoły doświadczeń są udostępniane studentom.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - przygotowanie pracy pisemnej (objętość 500-1000 słów) – biochemiczna diagnostyka zaburzeń metabolicznych, złożonej przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Laboratorium - kolokwium końcowe oraz test praktycznych umiejętności i przedstawienie wyników doświadczenia w formie protokołu. W przypadku uzyskania poniżej 50% punktów, Student przystępuje do kolokwium całościowego (II termin zaliczenia – sesja poprawkowa). Nieobecności, Student powinien skonsultować z prowadzącym zajęcia i uzupełnić w ciągu 7 dni.

Ocena końcowa - uzyskanie minimum 50% maksymalnej ilości punktów w trakcie realizacji programu zajęć (wykłady i laboratoria).

Pozostałe warunki zaliczenia przedmiotu określa Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow   

Literatura podstawowa

Hames BD, Hooper NM. Biochemia - krótkie wykłady. Wyd. PWN Warszawa 2010

 

Literatura uzupełniająca

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi

Student ma prawo złożyć pisemne (drogą e-mail konto UZ) zastrzeżenie dotyczące oceny zaliczenia końcowego w ciągu 4 godzin od wystawienia oceny tj. przesłania informacji drogą e-mail przez prowadzącego zajęcia. W przypadku wpisania oceny do e-indeksu czas reklamacji wynosi 3 dni.


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 20:26)