SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-44_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B1  wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Uświadomienie studentom wagi poprawności językowej, odpowiedniego wyboru rejestru języka oraz wagi usystematyzowania wiedzy gramatyczno-leksykalnej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie  A2+ wg  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2+ / B1 w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

 

2. Elementy języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie technologii i inżynierii , w tym:

a. Części i komponenty maszyn i urządzeń. Opis działania urządzeń - zasady, budowa, wykorzystanie

b. Etapy projektowania.

c. Materiały w biotechnologii i ich właściwości. Recycling i inteligentne materiały.

d. Technologia pośrednia -  przykłady zastosowań i opis działania

e. Bezpieczeństwo w miejscu pracy - zagrożenia, środki ostrożności

 

 

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna nauczania języka obcego, praca z tekstem specjalistycznym, praca w parach, grupach i indywidualna,  z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, przeprowadzenie krótkiej 3 -minutowej prezentacji związanej z kierunkiem studiów, zaliczenie dwóch  kolokwiów w semestrze (sprawdzenie kompetencji studenta w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych, rejestru języka w ramach sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

1.  Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, 2005

2. Eric H. Glendinning, Technology 1, Oxford University Press, 2012

 

 

Literatura uzupełniająca

1.     Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007

3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

4.     Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007

5.     Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

6.     http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Anna Przyjemska-Skrabucha (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 12:54)