SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski III
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-46_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B1+  wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (The Common European Framework of Reference for Languages).

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1 w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

2. Wprowadzenie elementów języka technicznego i specjalistycznego, w tym:

a. Wybór kariery zawodowej, kryteria doboru zawodu, charakterystyka zawodów technicznych. CV, list motywacyjny, rozmowa o pracę.

b. Techniczna specyfikacja urządzenia - wymiary / jednostki

c. IT w przemyśle motoryzacyjnym

d. Opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera

e. Zapis i odczytywanie instrukcji

f. Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie w medycynie

g. Dokumentacja sprzętu - instrukcja obsługi

h. Opisywanie procesów i prostych reakcji chemicznych

i. Komunikacja w grupie zawodowej -  formalna i nieformalna korespondencja, sprawozdania, prezentacje

j. Anatomia człowieka - układy anatomiczne, ich budowa i funkcje

 

 

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna nauczania języka obcego, praca z tekstem specjalistycznym, praca w parach, grupach i indywidualna,  z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, przedstawienie krótkiej, 3-minutowej prezentacji związanej z przerabianym materiałem oraz zaliczenie dwóch  kolokwiów w semestrze (sprawdzenie kompetencji studenta w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych, rejestru języka w ramach sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

1.Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk intermediate, Oxford University Press, 2006

2. Eric H. Glendinning, Technology 2, Oxford University Press, 2012

3. Jon Naunton, ProFile 2 Intermediate, Oxford University Press, 2009

4. J.Ciecierska, B. Jenike, K. Tudruj, English in Medicine, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001

 

 

 

Literatura uzupełniająca

1.     Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007

3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

4.     Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Intermediate Plus, Oxford University Press, 2007

5.     Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

6.     http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Anna Przyjemska-Skrabucha (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 13:07)