SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki IV
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Danuta Chlebicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie: znajomości języka niemieckiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym.

Wymagania wstępne

Formalne: Warunkiem kontynuowania nauki języka w semestrze 6 jest uzyskanie zaliczenia z oceną w semestrze 5.

Nieformalne: Studenci kontynuujący naukę języka niemieckiego w 6 semestrze posiadają znajomość danego języka na poziomie co najmniej B1.

Zakres tematyczny

Kurs podzielony jest na moduły zawierające teksty i ćwiczenia językowe. Kurs rozwija wszystkie umiejętności służące biegłej komunikacji. Materiał gramatyczny odpowiedni dla poziomu B1, B1+ i B2. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Ocena końcowa: Egzamin ustny (prezentacja; rozmowa z egzaminatorem na tematy dotyczące zagadnień omawianych podczas kursu) i pisemny na koniec semestru, sprawdzający kompetencje dla poziomu B2 ESOKJ.

Literatura podstawowa

1. U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte neu B1 plus, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2017

2. M. Rolbieniecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

3. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013

4. S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013

5. A. Braun, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf Intensivtrainer, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013 

Literatura uzupełniająca

 1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
 2. M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman, Deutsch für Profis, branża ekonomiczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
 3. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
 4. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
 5. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 6. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
 7. Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010
 8. https://www.goethe.de
 9. https://www.dw.com
 10. Czasopisma niemieckojęzyczne, prospekty, katalogi

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 15:14)