SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-05_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Hanna Łosyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym i zmian na rynku pracy w dobie globalizacji. Wskazanie rozwiązań technologicznych w kontekście wspomagania procesów pracy i innych aspektach życia człowieka. Omówienie oraz praktyczne zastosowanie podstawowych aplikacji komputerowych wykorzystywanych w organizacjach. Wzrost świadomości w zakresie cyber-bezpieczeństwa. Kształtowanie bezpiecznych nawyków pracy w sieciach komputerowych. Zapoznanie studentów ze sprzętem i oprogramowaniem pomocnym w tworzeniu, przesyłaniu, prezentowaniu i zabezpieczaniu informacji oraz wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności użytkowania komputera, znajomość  obsługi programów z rodziny Microsoft oraz znajomość podstawowego słownika i pojęć  stosowanych w technikach komputerowych

Zakres tematyczny

Podstawy technik informatycznych. Tworzenie i przetwarzanie tekstów i grafiki. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Grafika prezentacyjna. Usługi w sieciach informatycznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Publikacja materiałów w sieci. Analiza i prezentacja danych.

Metody kształcenia

Objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, metoda laboratoryjna, metoda symulacyjna, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia w minimalnym akceptowalnym stopniu  – w wysokości >50%. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania. Wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo studenta, terminowe przygotowanie do ćwiczeń oraz (w przypadkach szczególnych)* wynik kolokwium z wybranej partii materiału. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczna  z pozytywnych ocen uzyskanych z poszczególnych zajęć laboratoryjnych.

* - student często ma problemy z wykonaniem zadań praktycznych; z przyczyn losowych ale usprawiedliwionych nie wykazał się umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy w praktyce, itp.

Literatura podstawowa

 1. Opracowanie zbiorowe, Technologia informacyjna. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo UMCS, 2022

 2. Pieleszek M., Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie. Poradnik bezpieczeństwa IT dla każdego, Helion, 2018

 3. Walkenbach J., Alexander M., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Vademecum Walkenbacha. Wydanie II, Helion, 2014

 4. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa,2006

 5. Furmanek  S.,  Zdrojewski  K.,  Akademia  sieci  Cisco. HP  IT.  Technologia Informacyjna. Cz. 1, Cz.2, MIKOM 2005

 6. Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006

 7. Hernandez M.J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa, 2004

 8. Liengme B.V.: Microsoft Excel w nauce i technice, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2002

 9. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, Warszawa 2007

 10. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, Warszawa, 2009 

 11. Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod redakcją Anny Rokickiej-Broniatowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2004 

Literatura uzupełniająca

 1. Pelikant A., Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II, Helion, 2021
 2. Laine C., Inżynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na błędy, Helion, 2018
 3. Flanczewski S.: ACCESS w biurze i nie tylko, Helion, Warszawa, 2007
 4. Jędryczkowski J.: Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra, 2008
 5. Kopertowska M.: Arkusze kalkulacyjne, PWN, Warszawa, 2006
 6. Kopertowska M.: ECUK Bazy danych, PWN, Warszawa, 2004
 7. Kopertowska M.: ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN, Warszawa, 2006
 8. Sikorski W: ECUK Podstawy technik informatycznych, PWN, Warszawa, 2006
 9. Technologie informacyjne dla studentów, Witkom 2017

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Hanna Łosyk (ostatnia modyfikacja: 14-04-2022 19:34)