SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-06_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami matematycznymi stosowanymi w obszarze inżynierii bezpieczeństwa oraz ukształtowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi i metod matematycznych do analizy danych.

Wymagania wstępne

Matematyka na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Proces analizy danych. Rodzaje analiz i wizualizacji danych. Dane jako liczby rzeczywiste i zespolone - podstawowe działania w zbiorze liczb. Postaci liczb zespolonych.

W2. Ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, granica funkcji.

W3. Funkcje jednej zmiennej i wielu zmiennych. Pochodna i różniczka funkcji – interpretacja i zastosowania. Pochodne wyższych rzędów.

W4. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Monotoniczność, ekstrema funkcji, wypukłość i punkty przegięcia, asymptoty.

W5. Elementy algebry wektorów. Działania na wektorach. Iloczyn skalarny i wektorowy.

W6. Macierze jako struktury danych - pojęcie, cechy, rodzaje i działania na macierzach.

W7. Układy równań liniowych i metody rozwiązywania układów.

W8. Zaliczenie wykładu

 

Laboratorium:

L1. Sprawy organizacyjne. Omówienie programu i formy zajęć.

L2-L3. Działania na liczbach zespolonych. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza liczb zespolonych. Pierwiastki liczby zespolonej - zadania.

L4. Działania na ciągach liczbowych. Wyznaczanie granicy funkcji.

L5. Wyznaczanie pochodnej funkcji, interpretacja geometryczna pochodnej - zadania.

L6-L7. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

L8. Algebra wektorów – iloczyny skalarne, wektorowe i mieszane - zadania.

L9-L10. Działania na macierzach, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, rozwiązywanie układów równań - zadania.

L11. Kolokwium z zadań.

L12. Wprowadzenie do programu SciLab. Wielomiany i podstawowe funkcje, wyznaczania wartości i miejsc zerowych funkcji w Scilab.

L13. Obliczanie pochodnej wielomianu i funkcji w Scilab.

L14. Rozwiązywanie układów równań, działania na macierzach w SciLab.

L15. Zaliczenie laboratorium.

Metody kształcenia

W: Metoda podająca - wykład informacyjny, metoda eksponująca - prezentacja multimedialna.

L: Metoda programowa i praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań - analitycznie i z wykorzystaniem programów komputerowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - sprawdzenie nabytej wiedzy w formie pisemnej. Ocena uzależniona od ilości uzyskanych punktów i progów punktowych. Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli uzyska powyżej 50% wymaganych punktów.

Progi procentowe z sumy punktów dla ocen: niedostateczny 0%-50%, dostateczny 51%-60%, dostateczny plus 61%-70%, dobry 71%-80%, dobry plus 81%-90%, bardzo dobry 91%-100%

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych w formie wyznaczonej przez prowadzącego (kolokwium z zadań, kartkówki, sprawozdania) z uwzględnieniem dodatkowo punktowanej aktywności w trakcie ćwiczeń. Ćwiczenia kończące się sprawozdaniem muszą być zaliczone pozytywnie.

Ocena końcowa stanowi średnią pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Krysicki W., Włodarski L. – Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, 2000.
  2. Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
  3. Nowakowski R., Matematyka wyższa w technice i naukach stosowanych. Wyd. Alef, 2003.
  4. Waszak A., Wyrwińska A.: Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001.
  5. Zięba A., Analiza danych w naukach ścisłych i technice. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

  1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I i II. PWN 1978.
  2. Gierycz P., Huettner M.: SCILAB w obliczeniach inżynierskich. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.   
  3. Krzyżanowski P.: Obliczenia inżynierskie i naukowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  4. Simon J., Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych. Wyd. Helion,  2006.  

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2022 01:16)