SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrologia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-09_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem kształcenia są wiedza i umiejętności związane z budową narzędzi pomiarowych i zasadami ich stosowania.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Metrologia i jej rodzaje. Wielkości fizyczne, jednostki miar. Metody i sposoby pomiarów. Błędy pomiarów.

W2. Przyrządy suwmiarkowe.

W3. Przyrządy mikrometryczne.

W4. Wzorce, sprawdziany.

W5. Czujniki.

W6. Pomiary kątów.

W7. Pomiary gwintów.

W8. Kolokwium.

 

Laboratorium

L1. Wprowadzenie.

L2. Pomiary długości przyrządy suwmiarkowe.

L3. Pomiary długości przyrządy mikrometryczne.

L4. Pomiary przyrządami czujnikowymi, wzorcami i sprawdzianami.

L5. Pomiary kątów.

L6. Pomiary gwintów.

L7. Pomiary chropowatości powierzchni.

L8. Zaliczenie.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna). Zajęcia z laboratorium oceniane są na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.  Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną z zaliczenia laboratorium i kolokwium.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z progami procentowymi:

bardzo dobry (91%-100%)

dobry plus (81%-90%)

dobry (71%-80%)

dostateczny plus (61%-70%)

dostateczny (51%-60%)

niedostateczny (0%-50%)

Literatura podstawowa

1.         Domański M., Osipiuk  Romański.: Metrologia techniczna w przemyśle drzewnym. Wyd. SGGW. Warszawa 2005.

2.         Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: Podstawy miernictwa. Oficyna Wyd. PW. Warszawa 2002.

3.         Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Oficyna Wyd. PW. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: Mechanik, Pomiary, Automatyka, Kontrola 

Strona internetowa www.mitutoyo.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 19:27)