SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Informatyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Informatyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-10_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
 • dr inż. Patryk Krupa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w świat szeroko pojętej informatyki oraz zaznajomienie ich z nowoczesnymi trendami we współczesnym świecie.

Wymagania wstępne

Technologie informacyjne.

Zakres tematyczny

Wykłady. Zakres tematyczny:

W1. Przedstawienie sylabusa. Omówienie efektów uczenia się i warunków zaliczenia kursu. Informatyka - pojęcia podstawowe.

W2. Dane, informacje, wiedza. Procesy informacyjne, systemy informacyjne, systemy informatyczne.

W3. Architektura systemów komputerowych.

W4. Algorytmy i struktury danych. Oprogramowanie (systemowe i użytkowe) i programowanie komputerów (języki i środowiska).

W5.Sieci komputerowe - klasyfikacja, architektura, protokoły. Sprzęt sieciowy, oprogramowanie.

W6. Zasady pracy w sieciach komputerowych. Wersje sieciowe oprogramowania użytkowego. Internet. Hipertekst. Metody zapewnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych. Informacje i usługi sieciowe.

W7. Bazy danych i relacyjne bazy danych. Podstawy sztucznej inteligencji - bazy wiedzy i systemy eksperckie w zastosowaniu do systemów komputerowego wspomagania zarządzania i kierowania.

Laboratoria. Zakres tematyczny:

L1: Zajęcia organizacyjne. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Szkolenie BHP. Wprowadzenie do informatyki.

L2: Budowa komputera. Budowa centralnej jednostki komputera/laptopa.

L3: System operacyjny. Polecenia systemu operacyjnego.

L4: Konfiguracja zabezpieczeń systemu operacyjnego. Antywirus i firewall.

L5: Kolokwium ze znajomości budowy jednostki centralnej oraz umiejętności posługiwania się wierszem poleceń w systemie operacyjnym i konfiguracji zabezpieczeń systemu.

L6: Sieci internetowe. Media i urządzenia transmisyjne. Wtyki teleinformatyczne, kable sieciowe.

L7: Obliczanie adresu sieci i broadcast.

L8: Konfiguracja routera, podłączenia sieciowe, konfiguracja Internetu przewodowego i bezprzewodowego Wi-Fi.

L9: Kolokwium z sieci internetowych.

L10-L14: Strony internetowe. Podstawy tworzenia stron www. Serwer www, HTML, PHP.

L15: Zajęcia zaliczeniowe. Wystawienie ocen końcowych z laboratorium.

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Pokaz. Dyskusja.  Prezentacje wykonanych zadań. Prezentacje multimedialne studentów. Konsultacje indywidualne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia Laboratorium: średnia ważona z pozytywnych ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,7) oraz poszczególnych zajęć laboratoryjnych (waga: 0,3).

Wykład: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa: ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa, 2006.
 2. Harel D.: Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, Warszawa, 2001 (1992, 2000).
 3. Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / redakcja naukowa Stanisław Wrycza , Jacek Maślankowski, PWN, Warszawa, 2019.
 4. Sportack M.: Sieci komputerowe. Księga eksperta, Wydaw. HELION, Gliwice 2008.
 5. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, Warszawa, 2009 (2003).
 6. Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod redakcją Anny Rokickiej-Broniatowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2004 (2002).

Literatura uzupełniająca

 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2003.
 2. Hernandez M.J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa, 2004.
 3. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu – informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2005.
 4. Schetina E., Green K., Carlson I.: Bezpieczeństwo w sieci, Gliwice, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-04-2022 11:11)