SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-11_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z matematycznymi metodami analizy danych i ukształtowanie umiejętności doboru odpowiednich metod matematycznych i programów komputerowych do analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Najpopularniejsze komputerowe programy do analizy danych i obliczeń inżynierskich.

W2. Całki nieoznaczone i ich podstawowe własności. Metody całkowania.

W3. Całki oznaczone. Zastosowania całek. 

W4. Analiza pól skalarnych i wektorowych, operatory różniczkowe.

W5. Elementy rachunku różniczkowego w zagadnieniach inżynierskich.

W6. Modelowanie matematyczne. Metody numeryczne i optymalizacja. Interpolacja i aproksymacja danych

W7. Zbiory rozmyte jako rozszerzenie klasycznej teorii zbiorów. Logika rozmyta.

 

Laboratorium:

L1. Sprawy organizacyjne. Omówienie programu i formy zajęć.

L2. Rozwiązywanie układów równań, działania na macierzach w SciLab.

L3. Wizualizacja graficzna danych, wykresy 2D i 3D w SciLab

L4. Całkowanie numeryczne w SciLab.

L5. Równania różniczkowe i interpolacja danych w SciLab.

L6-L7. Analityczne wyznaczanie całek nieoznaczonych ze wzorów. Metoda przed podstawianie i przez części - zadania.

L8. Zastosowanie całek oznaczonych do obliczania wartości pól – zadania.

L9. Wyznaczanie operatorów różniczkowych pól skalarnych i wektorowych – zadania.

L10. Kolokwium z zadań z rachunku całkowego i operatorów różniczkowych.

L11. Zapoznanie z programem wxMaxima i jego zastosowanie do całkowania numerycznego i symbolicznego.

L12. Elementy rachunku macierzowego, rozwiązywanie równań i układów równań w wxMaxima.

L13. Granice i minimum funkcji, upraszczanie wyrażeń w wxMaxima.

L14. Rozwiązywanie równań różniczkowych w wxMaxima. Wykresy 2D i 3D.

L15. Podsumowanie materiału. Zaliczenie laboratorium.

Metody kształcenia

W: Metoda podająca - wykład informacyjny, metoda eksponująca - prezentacja multimedialna.

L: Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań - analitycznie i z wykorzystaniem programów komputerowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin w formie pisemnej. Ocena uzależniona od ilości uzyskanych punktów i progów punktowych. Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli uzyska powyżej 50% wymaganych punktów.

Progi procentowe z sumy punktów dla ocen: niedostateczny 0%-50%, dostateczny 51%-60%, dostateczny plus 61%-70%, dobry 71%-80%, dobry plus 81%-90%, bardzo dobry 91%-100%

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych w formie wyznaczonej przez prowadzącego (kolokwium z zadań, kartkówki, sprawozdania) z uwzględnieniem dodatkowo punktowanej aktywności w trakcie ćwiczeń. Każde ćwiczenie kończące się sprawozdaniem musi być zaliczone na ocenę pozytywną.

Ocena końcowa stanowi średnią pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

1.     Filipów R., Gulgowski J.: Zastosowanie pakietu Maxima w Analizie Matematycznej. Skrypt. Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2010.

2.     Gierycz P., Huettner M.: SCILAB w obliczeniach inżynierskich. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.     

3.     Krzyżanowski P.: Obliczenia inżynierskie i naukowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4.     Osowski S., Metody i narzędzia eksploracji danych. Wyd. BTC, Legionowo 2013.

5.     Zięba A., Analiza danych w naukach ścisłych i technice. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1.     Pietraszek J., Matcad. Ćwiczenia. Wydaw. Helion, 2003.

2.     Pratap R., Matlab 7 dla naukowców i inżynierów, PWN Warszawa 2007.

3.     Simon J., Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych. Wyd. Helion,  2006.

4.     Szadkowska A., Rzepecka J. Potyrała M., Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu Maxima. Wyd. Polit. Łódzkiej, Łódź 2017.

5.     Szukiewicz M., Program Maple w obliczeniach inżynierskich i naukowych. Wyd. Oświatowe Fosze. 2013.

 

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2022 01:16)