SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika techniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika techniczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-13_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi podstawami rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki klasycznej oraz modelowania zjawisk i układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I, Fizyka

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Podstawowe pojęcia mechaniki. Zasady statyki. Siła i moment siły.

W2. Układy sił. Składanie i redukcja układów sił. Równowaga układów płaskich i przestrzennych.

W3. Środki masy i ciężkości figur płaskich i brył. Moment statyczny i moment bezwładności.

W4. Stopnie swobody. Rodzaje sił, obciążeń i więzów.

W5. Tarcie i jego rodzaje.

W6. Elementy analizy statycznej belek, ram i kratownic.

W7. Przyśpieszenie Coriolisa. Kinematyka i dynamika punktu materialnego i ciała sztywnego. Ruch złożony.

W8. Zaliczenie pisemne wykładu.

 

Projekt

P1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć i formy zaliczenia przedmiotu.

P2. Wektory sił i momenty sił.

P3. Składanie i redukcja układów sił. 

P4-P5. Wyznaczanie środków ciężkości figur płaskich - analitycznie i z wykorzystaniem AutoCAD.

P6-P7. Zastosowania twierdzenia o trzech siłach.

P8-P9. Przykłady obliczeń tarcia. Wyznaczanie współczynnika tarcia.

P10-P13. Analiza przykładowych belek, ram i kratownic - analitycznie i z wykorzystaniem oprogramowania.

P14. Kinematyka i dynamika punktu materialnego.

P15. Zaliczenie projektu.

Metody kształcenia

W: Metoda podająca - wykład informacyjny, metoda eksponująca - prezentacja multimedialna.

P: Metoda problemowa i praktyczna - zadania projektowe wykonywane zgodnie z instrukcją prowadzącego, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest w formie pisemnej. Skala ocen za kolokwium: 0%-50% - niedostateczny, 51%-60% dostateczny, 61%-70% dst plus, 71%-80% dobry, 81%-90% db plus, 91%-100% bardzo dobry

Projekt zaliczany na podstawie średniej ocen z wykonanych wszystkich zadań projektowych.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

  1. Klasztorny M., Mechanika techniczna. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2017.
  2. Misiak J., Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT Warszawa 2003.
  3. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN Warszawa 2008.
  4. Niezgodziński T., Mechanika ogólna. PWN Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Leyko J., Mechanika Ogólna. Tom 1 i 2. PWN Warszawa 1996.
  2. Misiak J., Mechanika ogólna. T.1. Statyka i kinematyka. T.2. Dynamika. WNT Warszawa 1995

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2022 01:32)